Re­gions­for­mand:

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TI­KER-SVAR BT har he­le ugen for­ga­e­ves for­søgt at få et in­ter­view med for­man­den for Re­gion Ho­vedsta­den Sop­hie Ha­e­storp An­der­sen (S) om den før­ste tid, hvor Sund­heds­plat­for­men har va­e­ret i luf­ten. I går send­te re­gio­nens pres­se­af­de­ling så en mail, hvor hun ud­ta­ler: »Det gør stort ind­tryk på mig, når la­e­ger og pa­tien­ter i BT forta­el­ler om de­res op­le­vel­ser med Sund­heds­plat­for­men. Det ind­går i vo­res ar­bej­de med at for­bed­re den og ret­te mang­ler. Jeg har og­så di­a­log med over­la­e­ger­nes re­pra­e­sen­tan­ter og lyt­ter til de­res be­kym­rin­ger og for­slag. Der­u­d­over vil jeg nø­digt sa­et­te po­li­tik før fag­lig­hed, for det er vig­tigt, at der er ar­bejds­ro til de men­ne­sker, som knok­ler for at gø­re Sund­heds­plat­for­men til hver­dag på en god og tryg må­de til gavn for pa­tien­ter­ne.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.