Tyr­ker­ne må ven­te på visum­frie rej­ser til EU

BT - - NYHEDER -

80 mil­li­o­ner tyr­ke­re kom­mer til at ven­te la­en­ge­re tid på at kun­ne rej­se til EU-lan­de­ne uden visum end af­talt for tre må­ne­der si­den. På EUtop­mø­det i marts blev der op­stil­let det mål, at tyr­ke­re skal kun­ne rej­se til EU uden visum fra 30. ju­ni som led i en af­ta­le om, at flygt­nin­ge og mi­gran­ter sen­des til­ba­ge fra de gra­e­ske øer til Tyr­ki­et. Men Tyr­ki­et mang­ler sta­dig at op­fyl­de syv ud af 72 be­tin­gel­ser for at op­nå visum­fri­hed.

»Jeg an­ser det som me­get sva­ert at fo­re­stil­le sig, at det bli­ver in­den 1. juli,« si­ger ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V).

Et af de ude­stå­en­de kri­te­ri­er for at op­nå visum­fri­hed er, at Tyr­ki­et skal gen­nem­fø­re aen­drin­ger i lan­dets an­ti­ter­r­or­love for at brin­ge dem me­re på linje med EU-stan­dar­der. In­den­rigs­mi­ni­ster Klaas Di­j­k­hoff fra det hol­land­ske EU-for­mand­skab si­ger, at hvis Tyr­ki­et vil ha­ve visum­fri­hed til EU, så ved de, hvad det kra­e­ver.

»Det er ik­ke en for­hand­lings­pro­ces. Det er en pro­ces, hvor et land ved, hvad kra­ve­ne er,« si­ger Di­j­k­hoff og til­fø­jer, at Tyr­ki­et dag­ligt ar­bej­der hårdt for at nå i mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.