Er­ken­der valg­ne­der­lag i Peru

BT - - NYHEDER -

Kei­ko Fuji­mo­ri er­ken­der, at hun har tabt pra­esi­dentval­get i Peru ef­ter et hi­sto­risk ta­et op­gør mod ri­va­len Pablo Kuczyns­ki. Pra­esi­dentval­get blev holdt søn­dag i sid­ste uge, men re­sul­ta­tet har la­det ven­te på sig, for­di val­get har va­e­ret så ta­et. Blot 41.438 stem­mer - ud af en be­folk­ning på om­kring 30 mil­li­o­ner men­ne­sker - skil­te de to kan­di­da­ter. Des­u­den var der usik­ker­hed el­ler pro­ble­mer om­kring en del af stem­me­sed­ler­ne, som på grund af det ta­et­te re­sul­tat kun­ne va­e­re af­gø­ren­de for val­get og der­for skul­le ta­el­les med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.