Mia. kr.

BT - - NYHEDER -

Men hvis en ejer af ak­tier bor i ud­lan­det, kan per­so­nen sø­ge Skat om at få ud­byt­teskat­ten på de 27 pct. helt el­ler del­vis godt­gjort. De uden­land­ske kri­mi­nel­le har ef­ter­føl­gen­de søgt Skat om at få ud­byt­teskat re­tur via me­re end 100 uden­land­ske sel­ska­ber. De har dog al­drig ejet ak­tier, men i ste­det sendt for­fal­sket do­ku­men­ta­tion til Skat. Svind­ler­ne har blandt an­det be­nyt­tet sig af fal­ske dan­ske ak­tie­pa­pi­rer og myn­dig­heds­stemp­ler fra an­dre lan­de. der un­der­stre­ger, at han end­nu ik­ke ken­der ret me­get til sa­gen. Iføl­ge We­e­ken­da­vi­sen har skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) på et for­tro­ligt mø­de ori­en­te­ret re­sten af skat­te­ud­val­get om sig­tel­sen af Skat­me­d­ar­bej­de­ren. Tip fra ud­lan­det Hos Dansk Fol­ke­par­ti af­vi­ser skat­te­o­rd­fø­rer Den­nis Flydt­kja­er at kom­men­te­re op­lys­nin­ger­ne om den sig­te­de skat­te­me­d­ar­bej­der:

»Men ge­ne­relt me­ner jeg ik­ke, at skat­te­ud­val­get er ble­vet in­for­me­ret godt nok om sa­gen. Blandt an­det har vi fle­re gan­ge ef­ter­s­purgt, hvor­for Skat ud­be­tal­te over 3 mia. kr., ef­ter at man blev tip­pet fra ud­lan­det om sa­gen. Det er fru­stre­ren­de, at Ef­ter­føl­gen­de har Skat god­kendt de for­fal­ske­de do­ku­men­ta­tio­ner og ud­be­talt pen­ge. Svind­ler­ne har an­gi­ve­ligt få­et 2.120 ud­be­ta­lin­ger over en tre-årig pe­ri­o­de fra 2012 til 2015. Til­sam­men har de an­gi­ve­ligt svind­let sig til et be­løb på over ni mil­li­ar­der kro­ner. Det hø­rer hel­dig­vis til sja­el­den­he­der­ne. Men I al­le sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner er der folk, som be­går kri­mi­na­li­tet vi ik­ke kan få fle­re op­lys­nin­ger om sa­gen med hen­vis­ning til po­li­tiets ef­ter­forsk­ning, og vi har fle­re gan­ge ar­gu­men­te­ret for, at vi bur­de kun­ne få fle­re in­for­ma­tio­ner i for­tro­lig form. Der­for er det tra­els, at man kan la­e­se om for­tro­li­ge ori­en­te­rin­ger i me­di­er­ne,« si­ger Den­nis Flydt­kja­er med hen­vis­ning til We­e­ken­da­vi­sens ar­ti­kel.

Ud­byt­tesa­gen eks­plo­de­re­de i ef­ter­å­ret sam­ti­dig med, at Skat måt­te luk­ke det skan­da­le­ram­te EFI-sy­stem ned. Det skul­le ha­ve stå­et for at ind­dri­ve al ga­eld til det of­fent­li­ge.

Men selv om den se­ne­ste ud­vik­ling i ud­byt­tesa­gen er us­a­ed­van­lig, me­ner Lars Bo Lang­sted ik­ke, at den vil la­eg­ge yder­li­ge­re pres på et hårdt kri­ti­se­ret Skat.

»Hvis det be­ty­der no­get i den sam­men­ha­eng, vil det sna­re­re va­e­re, at det vil ta­ge lidt af pres­set fra Skats or­ga­ni­sa­tion. Vi ved det ik­ke, men hvis sa­gen er ud­tryk for, at ud­byt­teskatsa­gen kun kun­ne op­stå, for­di der var hja­elp fra en in­tern me­d­ar­bej­der, så pe­ger det ik­ke i ret­ning af en sy­stem­fejl hos Skat, men der­i­mod hos en en­kelt per­son,« si­ger Lars Bo Lang­sted. Bri­tisk mista­enkt Der er end­nu in­gen an­hold­te i sa­gen. Men den bri­ti­ske for­ret­nings­mand Sanjay Shah, der er en af de ho­ved­mista­enk­te, be­kra­ef­te­de over for Bør­sen i marts, at han er un­der ef­ter­forsk­ning, men af­vi­ste sam­ti­dig, at han hav­de gjort no­get for­kert.

IDe man­ge fejl fra Skat kan øde­la­eg­ge til­li­den til Skats sy­ste­mer og i sid­ste en­de få folk til at sny­de, me­ner Den­nis Flydt­kja­er fra Dansk Fol­ke­par­ti:

»Det er vig­tigt, at man la­e­rer af de fejl, der har gjort, at man har mi­stet over ni mil­li­ar­der kro­ner. Det helt sto­re pro­blem er ik­ke ba­re pen­ge­ne, men skat­te­mora­len i be­folk­nin­gen. Hvis man kan slip­pe af sted med at sny­de for så man­ge pen­ge, så be­gyn­der folk at ta­en­ke, at de ik­ke la­en­ge­re gi­der be­ta­le moms el­ler skat. Det er et ka­em­pe­pro­blem for he­le fi­nan­si­e­rin­gen af vo­res vel­fa­erds­sam­fund,« si­ger han.

Hver­ken Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, Skat el­ler HK øn­sker at kom­men­te­re sa­gen.

bri­ti­ske for­ret­nings­mand Sanjay Shah, som bor i Du­bai, er sig­tet for at va­e­re ho­ved­man­den bag svind­len. Iføl­ge rets­do­ku­men­ter, som Ber­ling­s­ke har set, er i alt ni sel­ska­ber med til­knyt­ning til Sanjay Shah mista­enkt for at ha­ve ind­gå­et i en in­ter­na­tio­nal ar­bejds­de­ling med det for­mål at pum­pe ud­byt­te­mil­li­ar­der ud af det dan­ske skat­te­va­e­sen.

marts 2016 be­kra­ef­te­de Sanjay Shah over for Dag­bla­det Bør­sen, at han var un­der ef­ter­forsk­ning, men af­vi­ste at ha­ve be­gå­et no­get ulov­ligt.

kun­ne i går forta­el­le, at en me­d­ar­bej­der hos Skat var ble­vet sig­tet i sa­gen, og at det sam­le­de om­fang af svind­len kan vok­se med 2,5 mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.