Kon­ge­ligt lop­pe­mar­ked

BT - - NYHEDER -

FANTASTISKE FUND

Og det er da hel­ler ik­ke hvert år, at man får mu­lig­hed for at få fat i kostu­mer og ud­styr fra Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Tom­my Lar­sen forta­el­ler, at sid­ste gang, der blev af­holdt et lig­nen­de ar­ran­ge­ment, var for fem-seks år si­den.

I lø­bet af da­gen var fle­re tu­sin­de dan­ske­re for­bi lop­pe­mar­ke­det, og un­ge så­vel som gam­le lod sig fa­sci­ne­re af de man­ge ting.

»Der er no­get for en­hver, og der har va­e­ret man­ge for­skel­li­ge kun­der i dag. De un­ge er ty­pisk spur­tet ned til vo­res kostu­mer, mens Hr. og Fru Dan­mark, som må­ske er vant til at gå på lop­pe­mar­ked, har ta­get det me­re stil­le og ro­ligt,« si­ger Tom­my Lar­sen og til­fø­jer, at der og­så har va­e­ret man­ge be­sø­gen­de fra ama­tør­te­a­tre rundt om i lan­det.

Selv­om ud­sal­get har va­e­ret en for­ry­gen­de suc­ces, for­sik­rer Tom­my Lar­sen om, at folk, der har plan­lagt en ud­flugt til Refsha­leø­en i dag, ik­ke be­hø­ver at va­e­re be­kym­re­de.

»Vi har va­e­ret ude på vo­res fjern­lag­re for at fin­de fle­re kostu­mer. Vi hav­de godt lu­ret, at det vil­le va­e­re po­pu­la­ert, da me­re end 20.000 vi­ste in­ter­es­se på Fa­ce­book. Selv­føl­ge­lig vil­le det va­e­re en fan­ta­stisk hi­sto­rie, hvis vi al­le­re­de hav­de ud­solgt før­ste dag, men vi vil jo ik­ke ha­ve, at folk går for­ga­e­ves,« si­ger Tom­my Lar­sen.

Hvis du vil ha­ve fin­gre i nog­le af Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters ef­fek­ter, kan du be­sø­ge lop­pe­mar­ke­det i dag klok­ken 10 til 15.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.