Ny må­ling: Bri­tisk exit­fløj har klar fø­ring

BT - - NYHEDER -

EU-AFSTEMNING De bri­ti­ske EU-mod­stan­de­re har vind i sej­le­ne i en ny me­nings­må­ling, of­fent­lig­gjort i går – 13 da­ge in­den ska­eb­ne­af­stem­nin­gen i Stor­bri­tan­ni­en. Må­lin­gen, som er fo­re­ta­get af avi­sen The In­de­pen­dent, pe­ger på 55 pro­cent op­bak­ning til den fløj, der øn­sker at for­la­de EU. Kun 45 pro­cent af de va­el­ge­re, der har be­slut­tet sig for, hvad de vil stem­me, øn­sker at bli­ve i EU.

Der­med har EU-mod­stan­der­ne øget de­res for­spring med fi­re pro­cent­po­int i for­hold til den se­ne­ste må­ling, skri­ver The In­de­pen­dent.

Det bri­ti­ske pund faldt over en halv cent i for­hold til dol­la­ren kort tid ef­ter, at må­lin­gen blev of­fent­lig­gjort.

Bri­ter­ne stem­mer 23. ju­ni om, hvor­vidt de skal for­la­de EU, som er ver­dens stør­ste han­dels­blok. Re­sul­ta­tet kan få sto­re kon­se­kven­ser for øko­no­mi, po­li­tik, han­del, for­svar og mi­gra­tion i Stor­bri­tan­ni­en og det øv­ri­ge EU, ad­va­rer så­vel de bri­ti­ske EU-til­ha­en­ge­re som en lang ra­ek­ke iagt­ta­ge­re.

Må­lin­gen fra The In­de­pen­dent er fo­re­ta­get on­li­ne blandt 2.000 stem­me­be­ret­ti­ge­de bri­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.