’Fat­ti­ge børn er me­get nem­me­re’

BT - - NYHEDER -

PAEDOFILI var ble­vet »fo­rel­sket i Sy­døst­a­si­en« og re­gio­nens »yn­di­ge børn«.

Han forta­el­ler, at han er ble­vet ta­et med en fa­mi­lie, som han har be­søgt gen­tag­ne gan­ge i lø­bet af seks år.

»Jeg har haft seksu­el kon­takt med fi­re af pi­ger­ne i den fa­mi­lie, og selv­om fa­mi­li­en åben­lyst ik­ke bry­der sig om det, prø­ver de at kom­me rundt om det, for­di jeg po­ten­ti­elt kan bli­ve va­er­di­fuld for dem i frem­ti­den,« forta­el­ler han.

Hans plan var at gif­te sig med en af pi­ger­ne, når hun blev 18 år. Hun skul­le op­dra­ges til at bli­ve den per­fek­te ko­ne, og sam­men skul­le de va­e­re ple­je­fa­mi­lie for børn i kor­te­re og la­en­ge­re pe­ri­o­der, så der kon­stant var en cir­ku­la­tion af nye of­re.

23 af de børn, Ri­chard Huck­le har om­talt i sin ho­ved­bog, er ble­vet iden­ti­fi­ce­ret. De er al­le fat­ti­ge børn fra et kri­stent om­rå­de af den ma­lay­si­ske ho­ved­stad Ku­a­la Lum­pur. ’En stil­le fyr’ Da Ri­chard Huck­le in­drøm­me­de over­gre­be­ne, blev hans fora­el­dre så cho­ke­re­de, at de bad po­li­ti­et om at fø­re ham va­ek. Der­ef­ter af­gav de selv for­kla­rin­ger, der be­la­ste­de de­res søn.

Ri­chard Huck­le kom­mer fra by­en As­h­ford i Kent. Han bli­ver be­skre­vet i bri­ti­ske me­di­er som en stil­le fyr og lidt af en ens­pa­en­der. Han var et me­get ak­tivt med­lem af den lo­ka­le bap­ti­st­kir­ke.

I alt blev han dømt for 71 for­hold. Straf­fen for de man­ge mis­brug lød på 22 liv­s­tids­dom­me, og iføl­ge dom­mer Pe­ter Rook skal han af­so­ne mini­mum 25 år.

Ri­chard Huck­ley modt­og dom­men med en bøn til Gud.

Da han for­lod ret­ten, råb­te en kvin­de til ham:

»At dø 1.000 gan­ge er for godt til dig.« Fat­ti­ge børn er me­get nem­me­re at for­fø­re end børn fra den ve­st­li­ge mid­delklas­se Ri­chard Huck­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.