Ya­hya Has­san stak af fra po­li­ti­et

BT - - NYHEDER -

DIGTER Den volds­sig­te­de digter Ya­hya Has­sans op­hold bag trem­mer fort­sa­et­ter, ef­ter at hans va­re­ta­egts­fa­engs­ling i går mor­ges blev for­la­en­get med tre uger. Den be­slut­ning faldt imid­ler­tid ik­ke i god jord hos den un­ge for­fat­ter.

Iføl­ge fle­re me­di­er stak han så­le­des af fra to be­tjen­te, da han var ved at bli­ve ført va­ek fra rets­byg­nin­gen i Aar­hus. Has­san løb hen til en grup­pe jour­na­li­ster for at gi­ve sin ver­sion af sa­gen:

»For­di foru­ret­te­de over­faldt mig, så skal jeg fa­engs­les i tre må­ne­der.«

»Når han over­fal­der mig, mens jeg har bra­ek­ket en arm og et bra­ek­ket kra­ve­ben, så er det da klart, at han bli­ver skudt,« råb­te Has­san.

Ya­hya Has­san har i over to må­ne­der sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let, for­di han sidst i marts blev be­skyldt for at stå bag en sku­depi­so­de i det ve­st­li­ge Aar­hus. Dra­ma­tisk drej­ning En søn­dag nat blev der af­fy­ret fem skud i et bo­lig­om­rå­de, hvoraf de to ram­te en 17-årig dreng i lå­ret og fo­den. Sku­depi­so­den ud­spil­le­de sig, ef­ter Ya­hya Has­sans liv i en la­en­ge­re pe­ri­o­de hav­de ta­get en dra­ma­tisk drej­ning. Det var i hvert fald, hvad hans op­slag på de so­ci­a­le me­di­er vi­ste.

Han skrev blandt an­det, at han blev for­fulgt og ud­sat for trus­ler, for­di han hav­de en kon­flikt med ban­den Bla­ck Ar­my, der hu­se­rer i Aar­hus. Na­eg­ter sig skyl­dig Ya­hya Has­san er der­for sig­tet for bå­de grov vold og vå­ben­be­sid­del­se, men for­fat­te­ren har fra be­gyn­del­sen na­eg­tet sig skyl­dig i for­bry­del­sen.

Og så­dan for­hol­der det sig fort­sat, for­sik­rer hans ad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen.

Ved gårs­da­gens rets­mø­de blev det ud over den for­la­en­ge­de va­re­ta­egts­fa­engs­ling be­slut­tet, at sa­gen mod Has­san for­ment­lig kom­mer for ret­ten til au­gust.

»Der var stor in­ter­es­se fra bå­de an­kla­gers og min si­de for at få af­vik­let sa­gen hur­tigt. Min kli­ent har og­så en in­ter­es­se i at kom­me for ret­ten snart, for når han na­eg­ter sig skyl­dig, skal han ik­ke sid­de va­re­ta­egts­fa­engs­let me­re end højst nød­ven­digt,« si­ger ad­vo­ka­ten.

Der er end­nu ik­ke ud­ar­bej­det et an­kla­ge­skrift i sa­gen mod Ya­hya Has­san. Når han over­fal­der mig, mens jeg har bra­ek­ket en arm og et bra­ek­ket kra­ve­ben, så er det da klart, at han bli­ver skudt Ya­hya Has­san

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.