Cu­ba hen­ter øl til tørsti­ge turi­ster

BT - - NYHEDER -

Cu­ba er nødt til at im­por­te­re fem mil­li­o­ner kas­ser øl for at kun­ne kla­re ef­ter­spørgs­len fra det sti­gen­de an­tal turi­ster på den so­ci­a­li­sti­ske ø i Ca­ri­bi­en, op­ly­ser lan­dets fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­um. Den plan­lag­te år­li­ge pro­duk­tion af 33 mio. kas­ser er ik­ke til­stra­ek­ke­lig på grund af turi­ster­ne og det vok­sen­de an­tal pri­va­te re­stau­ran­ter. Sid­ste år be­søg­te 3,5 mio. turi­ster Cu­ba, hvil­ket var en stig­ning på 17 pct. i for­hold til året før. Det po­li­ti­ske tø­brud mel­lem USA og Cu­ba be­ty­der, at an­tal­let af ame­ri­kan­ske turi­ster er sta­er­kt sti­gen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.