Hver fjer­de på tå­lt op­hold for­s­vun­det

BT - - NYHEDER -

Na­e­sten hver fjer­de på tå­lt op­hold i Dan­mark er ef­ter­lyst af po­li­ti­et.

Cen­ter Sand­holm og po­li­ti­et aner ik­ke, hvor per­so­ner­ne er, frem­går det af et svar fra ud­la­en­din­geog in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) til Fol­ke­tin­gets Ud­la­en­din­ge- og In­te­gra­tions­ud­valg:

’15 ud af i alt 69 ud­la­en­din­ge på tå­lt op­hold var ef­ter­lyst den 2. maj 2016 i Det Cen­tra­le Kri­mi­nal­re­gi­ster, for­di de ik­ke op­hol­der sig i Cen­ter Sand­holm.

De på­ga­el­den­de mø­der så­le­des hel­ler ik­ke til den mel­depligt, som de er på­lagt. Po­li­ti­et har ik­ke kend­skab til de­res op­holds­sted’, står der i sva­ret.

I alt er der ta­le om 73 per­so­ner - 15 på tå­lt op­hold og 58 på mel­depligt - som er for­s­vun­det for myn­dig­he­der­ne.

Ud­la­en­din­ge hav­ner på tå­lt op­hold, hvis de ik­ke kan ud­sen­des til hjem­lan­det trods en ud­vis­ning fra Dan­mark. Det stri­der mod Dan­marks in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser at tvangs­ud­sen­de folk, der ri­si­ke­rer for­føl­gel­se i hjem­lan­det.

Iføl­ge op­holds- og mel­depligts­reg­ler­ne i dag skal per­so­ner på tå­lt op­hold som ho­ved­re­gel over­nat­te på ind­kvar­te­rings­ste­det og mel­de sig dag­ligt hos det sted­li­ge po­li­ti.

Men straf­fe­ram­men for at over­tra­e­de plig­ter­ne skal ska­er­pes, me­ner re­ge­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.