’ ’

BT - - DEBAT -

JEG TROR IK­KE DET ER RIG­TIGT,

Det af­gø­ren­de er at stop­pe år­sa­ger­ne til, at folk mi­gre­rer

på, at stra­te­gi­en om at stop­pe med at gi­ve ud­vik­lings­bi­stand til de lan­de, der ik­ke ta­ger imod af­vi­ste asylan­sø­ge­re, vir­ker. Til gen­ga­eld vil det få kon­se­kven­ser for de fat­tig­ste men­ne­sker i ver­den. Dansk ud­vik­lings­bi­stand­s­kro­ner går ek­sem­pel­vis til at styr­ke børns ad­gang til sko­le­sy­ste­met, sik­re bed­re for­hold for kvin­ders gravi­di­tet og fød­sel og ska­be va­ekst og job. Ska­e­rer man i ud­vik­lings­bi­stan­den, vil det klart gå ud over de fat­tig­ste, der ik­ke har haft råd til at mi­gre­re.

at det er et pro­blem, at der er lan­de, der ik­ke ta­ger imod af­vi­ste asylan­sø­ge­re. Ek­sem­pel­vis er det me­get sva­ert at få Af­g­ha­ni­stan til at ta­ge imod de bor­ge­re, der ik­ke har få­et asyl i Dan­mark. Vi har fak­tisk sendt em­beds­ma­end til Af­g­ha­ni­stan for at pres­se på, og mit ind­tryk er, at det red­skab fun­ge­rer. Der­for tror jeg på, at det er den vej, vi skal gå. Men det af­gø­ren­de er at stop­pe år­sa­ger­ne til, at folk mi­gre­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.