Nej, af­vi­ste skal ik­ke bli­ve en dansk ud­gift

BT - - DEBAT -

MI­CHA­EL AASTRUP JEN­SEN

ik­ke, da det er vig­tigt, at vi får no­get for no­get. På den ene si­de vil vi ger­ne hja­el­pe de lan­de på fo­de igen, så de kan byg­ge in­fra­struk­tu­ren op og ska­be pri­va­te job og så vi­de­re. Men på den an­den si­de skal de selv va­e­re klar på at ta­ge imod de­res eg­ne bor­ge­re, som har få­et af­vist asyl i Dan­mark.

DET SKAL DE

at det diplo­ma­ti­ske pres, vi har lagt i over 10 år, ik­ke har vir­ket. Vi har ind­gå­et me­get få hjem­sen­del­ses­af­ta­ler, for­di lan­de­ne har va­e­gret sig ved at ind­gå dem med os. Der­for er vi nødsa­get til at gå skrid­tet op og si­ge, at vi ik­ke vil va­e­re til grin for vo­res eg­ne skat­te­kro­ner, hvor vi be­ta­ler ud­vik­lings­bi­stand til et land, og sam­ti­dig si­ger det selv­sam­me land: Tak for pen­ge­ne, men vi vil ik­ke ta­ge imod vo­res eg­ne bor­ge­re.

VI MÅ ERKENDE, HVIS VI IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.