Umo­dent, ud­skudt, utå­le­ligt

Travlhed

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Det er en del af dansk po­li­tiks cy­klus, at af­ta­ler­ne fal­der på plads som per­ler på en snor hen mod som­me­ren. På trods af at re­ge­rin­gen har ud­skudt man­ge ting til ef­ter­å­ret, så faldt af­ta­ler om kamp­fly, re­gio­ner­nes øko­no­mi og plan­loven al­le på plads på én dag - tors­dag - i den­ne uge. Men hvad ske­te der el­lers? Ugens ud­vis­ning? Said Mansour - kendt som bog­hand­le­ren for Brøns­høj - som tid­li­ge­re er dømt for at opild­ne til ter­r­or­hand­lin­ger, mi­ster sit dan­ske stats­bor­ger­skab. Det slog Hø­jeste­ret fast, men Mansours for­sva­rer har al­le­re­de med­delt, at han vil ta­ge sa­gen til den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol. Om Mansour kan ud­vi­ses, er imid­ler­tid en helt an­den sag. Det er mu­ligt, at han en­der på så­kaldt tå­lt op­hold. Net­op nu for­hand­ler man om at stram­me vil­kå­re­ne for tå­lt op­hold hos in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg. Med van­lig sans for over­skrif­ter har mi­ni­ste­ren prok­la­me­ret, at hun vil gø­re tå­lt op­hold utå­le­ligt. Og re­ge­rin­gen fo­re­slår nu, at et land, der af­vi­ser at til­ba­ge­ta­ge si­ne bor­ge­re ik­ke kan få dansk ulands­bi­stand. Ugens ud­skud­te? Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind hav­de en plan om, at man før som­mer skul­le ha­ve på plads, hvor en ny po­li­tisko­le skal pla­ce­res. Den be­slut­ning er ud­skudt til ef­ter som­mer, for­di pro­ces­sen blev ind­ledt med det ud­gangs­punkt, at sko­len skul­le etab­le­res i ek­si­ste­ren­de byg­nin­ger. Nu åb­ner mi­ni­ste­ren for ny­byg­ge­ri. Den ve­st­dan­ske po­li­tisko­le er en del af af­ta­len om po­li­tiets og an­kla­ge­myn­dig­he­dens øko­no­mi for 2016-2019. Et af ho­ved­for­må­le­ne med af­ta­len er, at der skal ud­dan­nes 300 ek­stra be­tjen­te de na­e­ste to år. Spørgs­må­let er, om den målsa­et­ning bli­ver for­sin­ket af ud­sky­del­sen. Det fryg­ter ord­fø­rer­ne fra bl.a. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Ugens af­slø­ren­de? De Kon­ser­va­ti­ve blev smidt ud af for­svars­for­hand­lin­ger­ne og der­med og­så val­get af nyt kamp­fly. Det stol­te for­svar­s­par­ti må ha­ve haft tungt­ve­jen­de år­sa­ger til at va­el­ge et så dra­stisk skridt. Men par­tiets for­svarsord­fø­rer Ras­mus Jar­lovs re­ak­tion på Twit­ter var over­ra­sken­de. Han po­ste­de et fo­to fra fil­men ’Top gun’ med tek­sten: ’Goo­se do­es not ap­prove of this bulls­hit’. Okay, for min ge­ne­ra­tion er Top Gun den evi­ge smut­vej til at fø­le sig som te­e­na­ger, men det er så og­så pra­e­cis, hvad det af­slø­rer Ras­mus Jar­lov som. Ind­køb af krigs­ma­ski­ner for mil­li­ar­der af dan­sker­nes pen­ge kal­der på mo­den­hed. Ugens nor­ma­li­se­ring? Lau­ra Lin­da­hl har over­ta­get po­sten som be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­rer fra Jo­a­chim B. Ol­sen i Li­be­ral Al­li­an­ce. Ol­sen er for­frem­met til skat­te­o­rd­fø­rer og får en spa­en­den­de rol­le i det kom­men­de dra­ma­ti­ske ef­ter­år. Lin­da­hl er et ta­lent, som be­stemt ik­ke er kendt for en py­s­se­nys­set til­gang til po­li­tik, men hun har dog pla­ner om at gø­re de­bat­ten ’me­re men­ne­ske­lig’. Hvor­vidt det hand­ler om den før­te po­li­tik el­ler må­den, man ta­ler om den på, vil ti­den vi­se. Men det er i hvert fald en nor­ma­li­se­ring af LA på et om­rå­de, hvor de el­lers har hø­stet sto­re ge­vin­ster på en for­fri­sken­de kon­tant stil. Ugens hjer­ne­gym­na­stik? Ind­føds­rets­prø­ven. De­bat­ten de­ler sig i to lej­re. De, der min­der folk om, at prø­ven er som en kø­re­prø­ve, hvor man får lov at la­e­se godt op på ud­le­ve­ret ma­te­ri­a­le på for­hånd, og så dem, der fin­der de tå­be­lig­ste spørgs­mål frem for at vi­se, at den prø­ve er helt på må­nen. Beg­ge par­ter har fat i no­get rig­tigt. Man kan nem­lig godt la­e­se sig til at kun­ne hu­ske no­get om sta­en­der­for­sam­lin­gen i de 45 mi­nut­ter, man har til at be­sva­re prø­ven, men den me­to­de kal­des at ’stu­dy the test’, alt­så ude­nadsla­e­re de rig­ti­ge svar uden rig­tigt at for­stå stof­fet. Det var nok me­re hen­sigts­ma­es­sigt med fle­re ’så­dan skal du op­fø­re dig i Dan­mark’-spørgs­mål som f.eks.: ’Må man slå sin ko­ne?’ (Nej, hvis du skul­le va­e­re i tvivl). Po­li­tisk kom­men­ta­tor

For min ge­ne­ra­tion er Top Gun den evi­ge smut­vej til at fø­le sig som te­e­na­ger, men det er så og­så pra­e­cis, hvad det af­slø­rer Ras­mus Jar­lov som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.