Vi ses om en

BT - - NYHEDER -

FODBOLDFEBER

Ja­ck Kyhe var klar fra al­ler­før­ste dom­mer­fløjt. Og vil va­e­re det, li­ge ind­til EM-tur­ne­rin­gens 24 del­ta­gen­de hold om fi­re ugers tid er re­du­ce­ret til kun det ene, hvis an­fø­rer ha­e­ver den ef­ter­trag­te­de po­kal i tri­umf som af­slut­ning på en for­ment­lig neg­le­bi­den­de spa­en­den­de fi­na­le.

31-åri­ge Lin­da, ka­e­re­ste gen­nem snart 12 år og mor til par­rets børn Em­ma på syv og Nik­las på fem, fat­ter ik­ke en hujen­de pap­fis af, at no­gen – og i sa­er­de­les­hed Ja­ck – gi­der bru­ge så me­get som ba­re to søl­le mi­nut­ter på det ånds­sva­ge spil, hvor 22 ma­end i kor­te buk­ser lø­ber rundt og jag­ter en hvid la­e­der­kug­le, mens fle­re hund­re­de mil­li­o­ner men­ne­sker ver­den over kig­ger på.

Og sam­ti­dig rå­ber og skri­ger, ban­der og svov­ler – og ba­el­ler øl, som gjaldt det li­vet.

»Du fin­der ik­ke no­gen stør­re sport­s­nørd end mig. Jeg skal se ALT. Selv­føl­ge­lig al fod­bold, der bli­ver sendt, men og­så al mulig an­den sport. Når det er den tid på året, hvor der bli­ver sendt NFL (ame­ri­kansk fod­bold, og det sam­ti­dig er Thanks­gi­ving i USA, er vi syv-ot­te af gut­ter­ne som har en tra­di­tion med, at vi sam­les her. Så står jeg i køk­ke­net he­le da­gen op til kam­pen og til­be­re­der kal­kun. Le­ver og ån­der for sport Når det er Su­per­ball-fi­na­len i NFL – la­ver jeg ae­g­te ame­ri­kan­ske bur­ge­re, der ve­jer et ki­lo hver. Og vi skal selv­føl­ge­lig og­så ha­ve ho­twings og spa­reribs til og­så,« gri­ner Ja­ck Kyhe, mens ka­e­re­sten Lin­da Vester­gaard ryster på ho­ve­d­et og kig­ger over­ba­e­ren­de på ham.

Da hun for et du­sin år si­den mød­te Ja­ck på det lo­ka­le og nu for la­engst ned­lag­te kom­bi­ne­re­de va­erts­hus og disko­tek med nav­net Disko­tek 54 i Rin­ge, fandt hun me­get hur­tigt ud Jeg kan fak­tisk ik­ke hu­ske, hvor­når vi sidst har sid­det al­le fi­re og spist af­tens­mad sam­men de­r­in­de ved bor­det. Der er no­get he­le ti­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.