Må­ned!

BT - - NYHEDER -

af, at hvis hun skul­le ha­ve ham dér den rød­hå­re­de gulvla­eg­ger, måt­te hun og­så va­el­ge en til­va­e­rel­se med fod­bold.

Og ka­er­lig­he­den må va­e­re stor, for de hol­der sta­dig sam­men. På trods, kan man si­ge:

»Jeg ha­der fod­bold. Jeg ha­der i det he­le ta­get al sport. El­ler… ik­ke helt, fak­tisk. Rit­ter Sport kan jeg rig­tig godt li­de. Men så er det og­så sagt,« ly­der det med klar adres­se til man­den, som al­le­re­de har sat sig til ret­te i la­e­der­so­fa­en for­an det kur­ve­de fjern­syn, som li­ge om et øje­blik bla­en­der op for åb­nings­kam­pen.

»Prøv li­ge at se det her,« si­ger Ja­ck Kyhe. Og de­mon­stre­rer med et par lyn­hur­ti­ge og er­far­ne klik på fjer­n­be­tje­nin­gen, hvad det vil si­ge at ha­ve det helt rig­ti­ge ’hus­al­ter’:

»Det her er fod­boldtil­stand. Så ry­ger fjern­sy­net i ek­stra HD og ek­stra far­ve og me­re lyd. Det er fedt,« si­ger han med smit­ten­de be­gej­string i sin 39-åri­ge dren­ge­stem­me. Mens Lin­da igen kig­ger på ham, ryster på ho­ve­d­et og smi­ler. In­gen af­tens­mad sam­men Ja­ck Kyhe si­ger: »Jeg kan fak­tisk ik­ke hu­ske, hvor­når vi sidst har sid­det al­le fi­re og spist af­tens­mad sam­men de­r­in­de ved bor­det. Der er no­get he­le ti­den. Jeg er jo for­mand i Rin­ge Bold­klub, hvor der er en mas­se mø­der og en mas­se, der skal gø­res. Og sid­ste år over­tog vi ’tut­ten’ (kio­sken i klubhu­set, Og så er der jo fir­ma­et, som skal pas­ses. Jeg sid­der tit og reg­ner til­bud ud om­kring mid­nat­s­tid for at nå det he­le,« si­ger han, som er in­de­ha­ver af en­mands­virk­som­he­den To­tal-Gul­ve.

Lin­da til­fø­jer: »Vi bli­ver i hvert fald ik­ke tra­et­te af hin­an­den. Når Ja­ck en­de­lig er hjem­me, ser han jo na­e­sten al­tid en el­ler an­den ånds­svag fod­bold­kamp. Og det gi­der jeg ik­ke. Det er godt, vi har fjern­syn i fle­re rum.« Og ret­ter al­li­ge­vel sig selv: »Jeg vil fak­tisk ger­ne se fod­bold. Men det ene­ste, jeg gi­der at se er U6, hvor Nik­las spil­ler. Det er til gen­ga­eld sjovt.«

Om rundt reg­net en må­ned er EM 2016 slut. Ik­ke fle­re fod­bold­kam­pe i den­ne om­gang.

»Men så be­gyn­der Tour de Fran­ce,« si­ger Ja­ck Kyhe og gri­ner.

Det gør Lin­da og­så. Mens hun – igen – ryster over­ba­e­ren­de på ho­ve­d­et. Og går ud af stu­en. Åb­nings­kam­pen fløjtes i gang om et øje­blik. Ste­ven Car­pen­ter var i går i fuldt sving med pens­len for at ma­le ude­bor­de­ne for­an sit va­erts­hus Bri­tish Pub som Uni­on Ja­ck. »Jeg har jo sport­s­pu­b­ben her, så når jeg skal se fod­bold, ta­ger jeg på ar­bej­de. Vi vi­ser al­le kam­pe­ne,« si­ger den 39-åri­ge bri­te med fynsk bo­pa­el.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.