SsangYong prø­ver igen

BT - - BILER -

COMEBACK Hu­sker du SsangYong? Dem, der la­ve­de Ro­di­us, som man­ge ste­der er ble­vet kå­ret til en af de grim­me­ste bi­ler no­gen­sin­de? Ma­er­ket gør nu comeback i Dan­mark med en no­get køn­ne­re mo­del, LUVi. Co­me­ba­ck­et er for­bun­det med en lidt sjov hi­sto­rie, for sidst, vi i Dan­mark hør­te om SsangYong, var i 2015, da det kore­an­ske ma­er­ke be­slut­te­de sig for at kal­de en af de­res nye mo­del­ler for Ti­vo­li. Men det var der nog­le i en kø­ben­havnsk for­ly­stel­ses­ha­ve, der ik­ke rig­tig brød sig om.

Det er net­op den mo­del, som el­lers kom­mer til Dan­mark. Al­le an­dre ste­der end Dan­mark hed­der bi­len sta­dig­va­ek Ti­vo­li - iføl­ge Ssang Yong opkaldt ef­ter den ita­li­en­ske by Ti­vo­li og ’I lov(e) it’ sta­vet bag­fra. SUV-mar­ked i va­ekst Men SsangYong har alt­så op­da­get, at det dan­ske SUV-mar­ked er i va­ekst, så i dis­se da­ge gør fi­re for­hand­le­re i Kø­ge, Her­ning, Sorø og Ran­ders klar til at in­tro­du­ce­re bi­len, der ser gan­ske pa­en ud. Og­så en ra­ek­ke an­dre mo­del­ler står på spring.

Ud over den nye LUVi lan­ce­rer SsangYong og­så mo­del­len Kor­an­do, en mel­lem­stør­rel­se-SUV med en kraf­tig 2,2 li­ters mo­tor med 178 hk til pri­ser fra 299.995 kr.

Kor­an­do fås li­ge­le­des med en­ten to- el­ler fir­hjul­stra­ek. End­vi­de­re lan­ce­res den fi­re­hjul­struk­ne pi­ck-up mo­del Acty­on Sports. Og en­de­lig re­lan­ce­res de stør­re og me­re vel­kend­te mo­del­ler Re­xton og Ro­di­us.

LUVi bli­ver en kon­kur­rent i det kom­pak­te SUV-seg­ment (f.eks. Suzuki Vi­ta­ra, Mitsu­bis­hi ASX mv.), og til­by­des med en fin fem-års ga­ran­ti (maks. 100.000 km. Den fås med en 1,6 li­ters ben­zin- el­ler di­e­sel­mo­tor med 6-trins gear­kas­se en­ten med to- el­ler fi­re­hjul­stra­ek. God pris LUVi fin­des i tre ud­styr­sva­ri­an­ter – Ba­se, Stre­et og Free – og pri­sen be­gyn­der fra ab­so­lut kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge 199.995 kr. på hvi­de pla­der og 149.995 kr. uden moms på gu­le pla­der.

Tid­li­ge­re sad SsangYong på op imod 20 pct. af sal­get af cam­pe­re i Dan­mark. En stats­re­gu­le­ret om­la­eg­ning af af­gif­ten for cam­pe­re og gul­pla­de­bi­ler i 2007 sat­te dog en brat stop­per for al­le salgs­ak­ti­vi­te­ter for SsangYong, som den­gang pri­ma­ert var bå­ret af SUV-mo­del­ler­ne Re­xton og før­na­evn­te Ro­di­us.

LUVi, som alt­så blev in­tro­du­ce­ret som Ti­vo­li, kom sidst i 2015 på det eu­ro­pa­ei­ske mar­ked.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.