Al­le kneb

BT - - BILER -

Re­sul­ta­tet er en bil, der bli­ver gan­ske in­ter­es­sant at føl­ge. Med den ek­stremt hø­je grad af per­so­ni­fi­ce­ring fø­les bi­len som et over­flø­dig­heds­horn, og med pri­sen in men­te så er det slet ik­ke rin­ge, hvad Re­nault har gjort. Tung bil kra­e­ver sta­erk mo­tor Vi kør­te med den sto­re di­e­sel­mo­tor med 160 hk og 380 Nm.

Den kla­e­der bi­len gan­ske godt, og den re­a­ge­rer godt på de øn­sker, man måt­te ha­ve til ra­ske over­ha­lin­ger og hur­ti­ge sving, trods en va­egt på he­le 1.850 kg. Det er alt­så me­get, men i vo­res ud­ga­ve blev bi­len hjul­pet godt på vej af den 6-trins au­to­ma­ti­ske gear­kas­se, som er ene­ste mu­lig­hed i top­mo­del­len.

Der­for er det og­så no­get tvivl­s­omt, om den mind­ste ud­ga­ve af bi­len med 110 hk di­e­sel kom­mer til sin ret – det kan man tviv­le på. Man kan godt ma­er­ke, at bi­len er tung, og det vil bli­ve mar­kant ty­de­li­ge­re, når man mang­ler 50 hk og 60 Nm i en min­dre po­tent mo­tor.

El­lers er det ge­ne­rel­le bil­le­de gan­ske po­si­tivt. Sel­ve kø­re­op­le­vel­sen er ik­ke helt så ele­gant som hos Ma­z­da 6, og hel­ler ik­ke li­ge så over­be­vi­sen­de som hos Pas­sat, men der er en ra­ek­ke unik­ke løs­nin­ger, som kan gø­re Ta­lis­man til et re­le­vant al­ter­na­tiv for man­ge.

Pri­sen er fra 375.900 kr. for en bil spa­ek­ket med ud­styr, og top­mo­del­len, som vi har haft til låns, har en grund­pris på 410.825 kr. Er­hvervs­li­vet kan se ef­ter et be­skat­nings­grund­lag, som hed­der 291.810 kr. Det er ta­et på, hvad den stør­ste kon­kur­rent, VW Pas­sat, og­så står til.

Men med Ta­lis­man Sport Tou­rer får man en po­k­kers mas­se ek­stra ud­styr og eks­klu­si­vi­te­ten ved en no­get an­der­le­des bil. Det er og­så va­erd at be­ma­er­ke i en bil, der er gan­ske am­bi­tiøs, og som alt i alt en­der med at gi­ve et fint ind­tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.