Kon­ge­lig som­mer

BT - - TV/RADIO -

VEJ­RET I DAG I SPORTENS TEGN For nog­le er det et hel­ve­de, at den­ne som­mer i den grad står i sportens tegn med bå­de Tour de Fran­ce, EM i fod­bold og de olym­pi­ske le­ge. For an­dre er det et drøm­mes­ce­na­rie. Den dan­ske kron­prins hø­rer til den sid­ste grup­pe. Som med­lem af Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité, IOC, skal han til Bra­si­li­en og se OL, og han kan slet ik­ke få nok af de spa­en­den­de kon­kur­ren­cer. Det forta­el­ler han til Ritzau Fo­kus. Jeg kom­mer til at se rig­tig me­get OL. Det gør jeg hver gang, og det har jeg gjort helt til­ba­ge fra 1996 Kron­prins Fre­de­rik SO­LEN I DAG MÅ­NEN I DAG

»Jeg kom­mer til at se rig­tig me­get OL. Det gør jeg hver gang, og det har jeg gjort helt til­ba­ge fra 1996. Spor­ten ta­en­der mig i sa­er­de­les­hed. Og spe­ci­elt så­dan et OL, hvor der er 2628 for­skel­li­ge sports­gre­ne. Så kan man na­e­sten ik­ke nå det he­le, selv om man ger­ne vil­le. Jeg fa­rer rundt mel­lem de for­skel­li­ge sta­dions og hep­per og får nog­le fantastiske op­le­vel­ser,« forta­el­ler Kron­prin­sen. Kon­ge­lig op­bak­ning I år er golf på pro­gram­met for før­ste gang si­den 1904, og i går hil­ste kron­prin­sen på de dan­ske gol­f­spil­le­re, der ka­em­per om at kva­li­fi­ce­re sig til kon­kur­ren­cen.

Og de dan­ske sport­s­folk kan ro­ligt reg­ne med roy­al op­bak­ning.

»Jeg gla­e­der mig i sa­er­de­les­hed til at føl­ge de dan­ske holds pra­e­sta­tio­ner. Det er al­tid spa­en­den­de at se, hvad vi kan le­ve­re mod al­le an­dre. Jeg sy­nes, der er et godt grund­lag med de hold, der er sat i dag, og jeg sy­nes se­ne­st, at bad­min­ton har le­ve­ret no­get helt unikt, så jeg hå­ber, at spil­ler­ne ta­ger de fø­lel­ser og op­le­vel­ser med sig, når det ga­el­der,« si­ger han.

In­den Kron­prin­sen ta­ger til Bra­si­li­en og OL, vil der dog og­så va­e­re sport på pro­gram­met hjem­me i det roy­a­le pa­lae - hvis vej­ret vel at ma­er­ke til­la­der det, forta­el­ler han.

»Det er me­get vejraf­ha­en­gigt på hjem­me­fron­ten. Er vej­ret min­dre godt, så kan man bru­ge fle­re ti­mer til at se cy­kel­sport og Tour de Fran­ce, men med OL har jeg jo mu­lig­hed for at se det li­ve og rej­se,« si­ger kron­prins Fre­de­rik.

OL be­gyn­der den 5. au­gust i Rio de Ja­ni­ero.

*Ko­ster kun alm. SMS/MMS-takst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.