Rol­le får Ge­re til at støt­te hjem­lø­se

BT - - TV/RADIO -

Ri­chard Ge­re er en af Hol­lywoods helt sto­re ak­tø­rer og har va­e­ret det, si­den han fik sit gen­nem­brud i 1980’er­ne. Li­sten over sto­re filmsuc­ce­ser er lang, selv om man­ge nok hu­sker ’Pret­ty Wo­man’ fra 1990 bedst.

Se­ne­st har 66-åri­ge Ri­chard Ge­re bå­de in­stru­e­ret og spil­let med i bi­o­graf­fil­men ’Ti­me Out of Mind’ fra 2015. I fil­men kan man se ’Chi­ca­go’-sku­e­spil­le­ren i rol­len som en hjem­løs mand ved navn Ge­or­ge, der iha­er­digt for­sø­ger at få et for­hold til sin dat­ter.

Rol­len som hjem­løs gjor­de un­der­vejs så stort ind­tryk på Ri­chard Ge­re, at han har ka­stet sig over at ka­em­pe de rig­ti­ge hjem­lø­ses sag. Un­der en kon­fe­ren­ce i Rom for­tal­te han iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters om, hvor­dan man som bor­ger kan hja­el­pe bo­lig­lø­se men­ne­sker bedst mu­ligt.

»Det er hver­ken pen­ge el­ler sta­ten, som hja­el­per men­ne­sker. Det er men­ne­sker, som ik­ke er li­geg­la­de med an­dre. Det er de men­ne­ske­li­ge for­bin­del­ser, som he­ler os, i hvert fald fø­lel­ses­ma­es­sigt, psy­ko­lo­gisk og end­da og­så fy­sisk,« si­ger Ri­chard Ge­re iføl­ge Reu­ters.

Det er dog ik­ke før­ste gang, at Ri­chard Ge­re ka­em­per for ud­sat­te men­ne­sker, da han og­så en­ga­ge­rer sig i fle­re an­dre vel­gø­ren­de pro­jek­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.