Se­xskan­da­le ryster EM in­den kamp­start

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

KAOS spansk po­r­nopro­du­cent er an­kla­get for men­ne­ske­han­del med hen­blik på seksu­el ud­nyt­tel­se.

Først lød det i fle­re me­di­er, at Man­che­ster Uni­ted-må­l­man­den var ble­vet smidt ud af den span­ske EM-trup som føl­ge af skan­da­lesa­gen, hvor Re­al Madrids Isco og Iker Mu­ni­ain, der ik­ke er ud­ta­get til EM, fra At­hle­tic Bil­bao og­så er ind­blan­det. En­kel­te ud­ta­lel­ser Her­ef­ter ret­te­de me­di­er­nes op­ma­er­k­som­hed sig mod det span­ske lands­holds ob­liga­to­ri­ske pres­se­mø­de, hvor det var ven­tet, at de Gea vil­le ud­ta­le sig. Det ske­te ik­ke.

Se­ne­re på af­te­nen kom må­l­man­den dog med en­kel­te ud­ta­lel­ser til jour­na­li­ster­ne om­kring den span­ske EM-trup. Han na­eg­te­de al kend­skab til sa­gen.

»Jeg sad på mit va­e­rel­se og spil­le­de PlaySta­tion, da jeg fik det at vi­de. Jeg er me­re over­ra­sket over det­te end no­gen an­den. Det er alt sam­men løgn,« sag­de Uni­ted-må­l­man­den iføl­ge fle­re span­ske me­di­er.

»Jeg har al­drig no­gen­sin­de over­ve­jet at for­la­de lands­hol­det. Det her gi­ver mig styr­ke til at tra­e­ne hår­de­re end no­gen­sin­de før. Sa­gen er nu i mi­ne ad­vo­ka­ters ha­en­der. Jeg ser frem til, at EM be­gyn­der.«

Mens de Gea af­vi­ser an­kla­ger­ne som pu­re op­spind, ha­ev­der det span­ske nyheds­si­te el­di­a­rio.es, at der fin­des af­slø­ren­de be­ske­der fra be­sked-tje­ne­sten WhatsApp på de Geas mo­bil­te­le­fon.

Skan­da­len ta­ger ud­gangs­punkt i en rets­sag mod den span­ske po­r­nopro­du­cent, Ig­na­cio Al­len­de Fer­nan­dez, der si­den april har sid­det fa­engs­let i en sag om men­ne­ske­han­del med hen­blik på seksu­el ud­nyt­tel­se og over­greb på blandt an­det min­dre­åri­ge. I den­ne rets­sag har et be­skyt­tet vid­ne an­gi­ve­ligt navn­gi­vet de tre span­ske spil­le­re. Ar­ran­ge­ret se­x­da­te Vid­net har – iføl­ge fle­re me­di­er – for­talt, at de Gea og Ig­na­cio Al­len­de Fer­nan­dez til­ba­ge i 2012 har ar­ran­ge­ret en se­x­da­te mel­lem hen­de, en an­den kvin­de og to fod­bold­spil­le­re, an­gi­ve­ligt Isco og Iker Mu­ni­ain i for­bin­del­se med en fest. De Gea delt­og ik­ke i sel­ve ak­ten.

De to kvin­der fik be­sked på at gø­re li­ge, hvad de to fod­bold­spil­le­re bad om – og hvis de na­eg­te­de, vil­le kvin­der­ne bli­ve ’an­gre­bet fy­sisk’, skri­ver bri­ti­ske Daily Mail, der på­står at ci­te­re den of­fi­ci­el­le po­li­tirap­port.

Det­te mester­skab er ud­set til at bli­ve David de Geas gen­nem­brud på det span­ske lands­hold, ef­ter at han har stå­et i skyg­gen af Iker Ca­sil­las i åre­vis.

Spa­ni­en, der er for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­ster be­gyn­der EM på man­dag mod Tjek­ki­et i Toulou­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.