Dig i mor­gen’

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

igen. Blom­ster­ne er va­ek, og i ste­det min­des of­re­ne på Pla­ce de la Re­pu­blique.

For nej, in­tet er glemt. Og slet ik­ke nu, da EM og end­nu en ter­r­ortrus­sel ban­ker på dø­ren. Man­ge fryg­ter, at net­op EM kan gi­ve an­led­ning til end­nu et an­greb på fransk jord på et tids­punkt, hvor den hal­ve ver­den kig­ger på. Der­for er sik­ker­he­den skru­et op. Helt op.

Så sent som tirs­dag lan­ce­re­de den TER­R­OR­AN­GRE­BE­NE I PA­RIS fran­ske re­ge­ring app’en SAIP, der er et vars­lings- og fol­ke­op­lys­nings­sy­stem, der forta­el­ler fransk­ma­en­de­ne og de­res man­ge tu­sin­de ga­e­ster, hvis et an­greb er på vej el­ler i gang.

Sy­ste­met er ba­re en lil­le del af det enor­me sik­ker­heds­ap­pa­rat, der er sat i gang. Den fran­ske re­ge­ring kan ik­ke tå­le og vil ik­ke to­le­re­re et tred­je an­greb på ba­re halvan­det år. Der­for har de sat alt ind på et sik­kert EM. Blandt an­det ved – til stor for­try­del­se for man­ge af fransk­ma­en­de­ne og de til­rej­sen­de fod­bold­fans – at for­by­de vis­ning af EM-kam­pe­ne uden­dørs på ba­rer og re­stau­ran­ter.

»Fransk­ma­end sto­ler al­drig på re­ge­rin­gen. Se ba­re på, hvor­dan vi strej­ker he­le ti­den. Men når det ga­el­der vo­res sik­ker­hed, har de la­en­ge­re snor. Vi har jo hel­ler ik­ke no­get valg,« som min ho­tel­re­cep­tio­nist sag­de, in­den han på gal­gen­hu­mo­ri­stisk manér send­te mig ud af dø­ren mod åb­nings­kam­pen på Sta­de de Fran­ce med et:

»Jeg hå­ber, vi ser dig i mor­gen.«

Det gør de nu nok. Må­ske end­da til dels på grund af de sik­ker­heds­til­tag, der ta­ges på Sta­de de Fran­ce og de øv­ri­ge EM-sta­dio­ner. Net­op det fran­ske na­tio­nalsta­dion var må­let for det sid­ste fa­ta­le an­greb den 13. novem­ber, da tre selv­mord­s­bom­be­ma­end i lø­bet af 33 mi­nut­ter de­to­ne­re­de de­res bom­be­ve­ste og tog en uskyl­dig per­son med sig i dø­den. To an­greb for­pur­ret I lø­bet af de se­ne­ste par uger er mindst to an­greb med EM som di­rek­te mål ef­ter si­gen­de ble­vet af­slø­ret og for­pur­ret. Der­for er det på og om­kring de fran­ske EM-are­na­er, sik­ker­he­den og ter­r­or­fryg­ten er al­ler­størst. På vej fra sta­tio­nen til åb­nings­kam­pen på Sta­de de Fran­ce blev jeg og al­le an­dre mødt af en ha­er – bog­sta­ve­ligt talt – af bå­de po­li­ti­kog mi­li­ta­er­folk med alt fra ri­f­ler til ma­skin­pi­sto­ler.

Det over­ra­ske­de der­for ik­ke, at sik­ker­hed­s­tjek­ket for at kom­me ind på sta­dion var en om­fat­ten­de af­fa­e­re, der var en luft­havn va­er­dig – og me­re til. Tre gan­ge skul­le jeg ses i øj­ne­ne af po­li­ti­folk og kon­trol­lø­rer.

Ind kom jeg dog. Ind til det, det he­le hand­ler om. Fod­bol­den og fe­sten. Når først dis­se to in­gre­di­en­ser blan­des sam­men i gry­den, er det ik­ke sva­ert at skub­be bå­de ter­ror og sik­ker­hed i bag­grun­den for en stund og la­de sig ri­ve med.

Så­dan var det og­så i af­tes på Sta­de de Fran­ce. Fransk­ma­en­de­ne lod sig for­fø­re, og det har de ta­enkt sig at gø­re kon­se­kvent den kom­men­de må­ned. EM kan ses som en rød klud i an­sig­tet på de men­ne­sker og ide­er, der gen­nem de se­ne­ste 18 må­ne­der har gjort Frank­rig så ondt. Men og­så som et va­ern mod det sam­me. Som et be­vis på at li­vet ik­ke ba­re går vi­de­re, men og­så ud­vik­ler sig med nye gla­e­der og op­le­vel­ser.

Det, der må­ske kan ses som en fod­bold­t­ur­ne­ring i ter­r­orens skyg­ge, kan me­get vel ud­vik­le sig til en fest for net­op at trod­se ter­r­o­ri­ster­ne.

Dén fest er nu i gang. Hel­dig­vis!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.