DAN­MARKS D

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TRANSFERREKORD Jan­nik Vester­gaard er ny spil­ler i den ty­ske top­klub Borus­sia Mön­cheng­lad­bach, og det er til en pris, der over­går no­gen an­den han­del med en dansk spil­ler. Tid­li­ge­re hav­de Jes­per Grønkja­er re­kor­den, da han blev solgt for 100 mil­li­o­ner kro­ner i 2001, men nu er det alt­så Jan­nik Vester­gaard, der sa­et­ter sig på tro­nen. Iføl­ge Sport Bild be­ta­ler Borus­sia Mön­cheng­lad­bach 104 mil­li­o­ner kro­ner til Wer­der Bre­men for at kø­be den dan­ske lands­holds­spil­ler fri, og salgs­pa­pi­rer­ne har en ra­ek­ke punk­ter, der gør, at pri­sen kan sti­ge yder­li­ge­re.

Vester­gaard er dog ik­ke skif­tet for pen­ge­ne, men har ta­get ni trin op ad Bun­des­liga-rangsti­gen for at få mu­lig­he­den for at spil­le Cham­pions Le­ague, ef­ter at klub­ben slut­te­de som num­mer i den for­gang­ne sa­e­son.

»Al­le spil­le­re vil ger­ne spil­le eu­ro­pa­ei­sk, men det er ik­ke al­le, der får mu­lig­he­den. Der­for er jeg tak­nem­me­lig for, at jeg får den mu­lig­hed her i Borus­sia. Mit mål er selv­føl­ge­lig at spil­le Cham­pions Le­ague, men vi skal ha­ve en god for­be­re­del­se, og så er der to play­off-kam­pe vi skal kom­me po­si­tivt ud af,« si­ger Vester­gaard til Glad­ba­chs hjem­mesi­de. Til­ta­enkt vig­tig rol­le Glad­ba­chs sport­s­di­rek­tør, Max Eberl, er da og­så sik­ker på, at de man­ge mil­li­o­ner er gi­vet godt ud for den 23-åri­ge dan­sker, der har spil­let 129 Bun­des­liga-kam­pe for først Hof­fen­heim og si­den Wer­der Bre­men.

»Trods sin un­ge al­der vil Jan­nik få en vig­tig rol­le i vo­res for­svar på grund af sin er­fa­ring og fy­si­ske til­ste­de­va­e­rel­se,« si­ger han om den na­e­sten to me­ter hø­je dan­sker, der har få­et en kon­trakt på fem år i sin nye klub.

Her skal Vester­gaard va­e­re mak­ker med en an­den dan­sker. An­dreas Chri­sten­sen er ud­le­jet fra Chel­sea en sa­e­son me­re.

Det pas­ser Vester­gaard rig­tig godt.

»Jeg er me­get glad for, at vi nu kan spil­le på sam­me hold. An­dreas er ik­ke ba­re en god fod­bold­spil­ler, han er og­så en ven. Vi har kendt hin­an­den i fle­re år. Det var ik­ke af­gø­ren­de for mit valg, at han spil­ler her, men det var helt sik­kert en bonus,« si­ger Jan­nik Vesterg­gard. Ud­set til at af­lø­se Ag­ger Glad­bach og det dan­ske lands­hold spil­ler om ik­ke sam­me sy­stem, så i hvert fald med den sam­me kon­stel­la­tion i mid­ter­for­sva­ret med tre cen­tra­le for­sva­re­re. Og da Da­ni­el Ag­ger tors­dag sat­te stop for sin kar­ri­e­re, lig­ner Vester­gaard det na­e­ste bud på en fast star­ter un­der Åge Ha­rei­de. Han ka­em­per i hvert fald for at vin­de plad­sen til ven­stre for Si­mon Kja­er og An­dreas Chri­sten­sen.

»Un­der den nye land­stra­e­ner spil­le­de jeg sam­men med An­dreas Chri­sten­sen fra start i beg­ge kam­pe ved Ki­rin Cup i Ja­pan. Vi er ved at skif­te sy­stem, så vi har sta­dig plads til for­bed­ring. Vo­res mål er at kva­li­fi­ce­re os til VM 2018, og jeg vil selv­føl­ge­lig ger­ne per­son­ligt ka­em­pe for en fast plads på lands­hol­det,« si­ger Jan­nik Vester­gaard, der bli­ver den 17. dan­sker i den ty­ske tra­di­tions­klub.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.