Mo­di­ge Re­nault gav­ner ’K-Mag’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG ER VILD med Re­naults indstil­ling til For­mel 1. Man gør det ik­ke sva­e­re­re, end det be­hø­ver at va­e­re. Kon­cern­le­del­sen har over­ladt For­mel 1-tea­met til folk, der har for­stand på det. Re­naults For­mel 1-team har ba­se i Eng­land – mile­vidt fra kon­cern­le­del­sen, in­ter­ne magt­kam­pe og an­dre for­styr­ren­de ele­men­ter i ho­ved­kvar­te­ret i Pa­ris. Det er sam­me stra­te­gi, Mer­ce­des har brugt til at do­mi­ne­re spor­ten de se­ne­ste år – ty­sker­nes For­mel 1-ind­sats sty­res og­så af en flok ra­cer-eks­per­ter i Eng­land.

Og det er di­a­me­tralt mod­sat dét, Hon­da og Toy­o­ta gjor­de, da de frem til 2008-09 var med i For­mel 1 med de­ci­de­re­de fa­briks­hold. Hon­das og Toy­o­tas team hav­de godt nok ba­se i hen­holds­vis Eng­land og Tys­kland, men snart sagt al­le be­slut­nin­ger skul­le om­kring kon­cern­le­del­sen hjem­me i Ja­pan. Den uti­di­ge ind­blan­ding fra folk, der må­ske nok hav­de for­stand på ga­de­bi­ler og bud­get­ter, men de­fi­ni­tivt ik­ke For­mel 1, be­tød, at de ja­pan­ske fa­briks­hold al­drig fik suc­ces. RE­NAULTS FOR­MEL 1-LEDELSE er for­fri­sken­de ’fra­ek­ke’. Den tør sat­se – ta­ge nog­le chan­cer, der til ti­der gi­ver bag­slag, men som og­så kan gi­ve Ke­vin Magnus­sen uven­tet go­de re­sul­ta­ter.

De folk der står i spid­sen for ’K-Mags’ team ved godt, at de ik­ke kan vin­de i år. Tea­met er i en op­byg­nings­fa­se, og selv om man med den se­ne­ste op­da­te­ring af mo­to­ren har få­et mar­kant fle­re he­ste­kra­ef­ter, er man sta­dig langt bag­ef­ter med sel­ve bi­len (chas­si­set på ra­cer-sprog). MEN MÅ­SKE NET­OP der­for kan man sat­se. Mens an­dre team er me­get kon­ser­va­ti­ve, ta­ger Re­nault i den­ne sa­e­son en mas­se chan­cer. Det var for ek­sem­pel en chan­ce at indsa­et­te den nye mo­tor al­le­re­de i Mo­na­co. I ste­det for at bru­ge end­nu to uger på at finju­ste­re in­den den plan­lag­te de­but i Ca­na­da i den­ne we­e­kend, lod man mo­to­ren de­bu­te­re i Mo­na­co.

Ri­si­ko­en var na­tur­lig­vis, at den nye mo­tor sprang i luf­ten på al­ver­dens tv-ska­er­me. Det er den slags ni ud af 10 bil­fa­brik­ker for alt i ver­den vil und­gå, men Re­nault tog chan­cen – og hav­de vun­det lø­bet med Da­ni­el Ric­ci­ar­do, hvis ik­ke Red Bull-tea­met hav­de dum­met sig un­der au­stra­li­e­rens pit­stop. Re­naults For­mel 1-ledelse er for­fri­sken­de ’fra­ek­ke’. Den tør sat­se – ta­ge nog­le chan­cer, der til ti­der gi­ver bag­slag, men som og­så kan gi­ve Ke­vin Magnus­sen uven­tet go­de re­sul­ta­ter HER I CA­NA­DA er Re­nault klar med en ny sats­ning. Kø­rer­ne kan va­el­ge mel­lem tre da­ek­ty­per – ’soft’, ’su­per-soft’ og ’ul­tra-soft’ – men Ke­vin Magnus­sen og team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer har valgt at se helt bort fra den mid­ter­ste mu­lig­hed og har hver fem sa­et ’soft’ og ot­te sa­et ’ul­tra-soft’ til we­e­ken­den. Det ra­di­ka­le da­e­kvalg med­fø­rer na­tur­lig­vis en ri­si­ko, for det køli­ge vejr, der ser ud til vil­le pra­e­ge Mon­tre­al de na­e­ste da­ge, kan gø­re ’su­per-soft’ til den bed­ste løs­ning. Men omvendt kan det vej­rskif­te, der ven­tes i mor­gen gø­re Re­nault-kø­rer­nes da­e­kvalg til den jo­ker, der sen­der de­res fora­el­de­de bil langt hø­je­re op på re­sul­tat­lis­ter­ne, end den fortje­ner.

Ke­vin Magnus­sen pas­ser per­fekt ind i det­te sce­na­rie. Hans kø­re­stil er fra­ek nok til, at han kan gri­be de chan­cer, Re­nault-le­del­sens ri­si­ko-vil­lig­hed ka­ster i ha­en­der­ne på ham. BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.