Av, av, av…

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARKS HÅND­BOLD­KVIN­DER HAR haft et for­fa­er­de­ligt år, si­den Klavs Bruun Jør­gen­sen til­t­rå­d­te som land­stra­e­ner sid­ste som­mer. En skuf­fen­de sjet­te­plads ved VM på hjem­me­ba­ne og en mis­lyk­ket OL-kva­li­fi­ka­tion – li­ge­le­des på hjem­me­ba­ne – er det sport­s­li­ge ud­byt­te.

Oven i det skal så la­eg­ges en ra­ek­ke dår­li­ge me­di­esa­ger om­kring bal­la­de in­ter­nt på hol­det og splid mel­lem Klavs Bruun og spil­ler­trup­pen.

Nej, kønt har det slet, slet ik­ke va­e­ret. Men lands­hol­det be­ret­ter om ren­set luft og god stem­ning ef­ter den tra­e­nings­lejr på to uger, som de af­slut­te­de i søn­dags. ’Brev­ga­te’, hvor et in­ter­nt eva­lu­e­rings­brev om Klavs Bruun blev la­ek­ket til TV2, er an­gi­ve­ligt ude af sy­ste­met, ly­der det. DET VIG­TIG­STE ELE­MENT i jag­ten på god stem­ning om­kring kvin­delands­hol­det er imid­ler­tid re­sul­ta­ter. Så sim­pelt er det egent­lig. Der­for er EM-slut­run­den i de­cem­ber så for­ban­det vig­tig i for­sø­get på at gen­rej­se det lands­hold, der en­gang var he­le na­tio­nens ka­e­le­da­eg­ge.

Men gårs­da­gens EM-lod­tra­ek­ning ud­vik­le­de sig til et ma­re­ridt for hånd­bold­kvin­der­ne. Ja, når jeg ser på, hvor­dan lan­de­ne blev for­delt, sid­der jeg egent­lig med for­nem­mel­sen af, at det vel na­ep­pe kun­ne ha­ve va­e­ret me­re uhel­digt.

Me­nu­en i den ind­le­den­de grup­pe hed­der Mon­te­ne­gro, Un­garn og Tjek­ki­et, og det er slemt nok i sig selv. Dan­mark tab­te til bå­de Mon­te­ne­gro og Un­garn ved VM­slut­run­den for et halvt år si­den, og i aprils OL-kva­li­fi­ka­tion ban­ke­de mon­te­ne­gri­ner­ne så dan­sker­ne igen.

Dog må Tjek­ki­et ik­ke bli­ve et pro­blem for Dan­mark, som der­for na­tur­lig­vis skal avan­ce­re til mel­lem­run­den. Hvor man­ge po­int – hvis no­gen – der så er med i ba­ga­gen, må ti­den vi­se. Jeg ser umid­del­bart op­gø­ret mod Un­garn som no­gen­lun­de fifty-fifty, mens jeg har sva­ert ved at se Dan­mark kna­ek­ke Mon­te­ne­gro. Det si­ger sig selv, at så­dan en lod­tra­ek­ning er et hårdt ny­reslag til de dan­ske for­håb­nin­ger om et godt EM-re­sul­tat. For tag ik­ke fejl. Det håb er der. El­ler det var der i hvert fald ind­til lod­tra­ek­nin­gen MEN I MEL­LEM­RUN­DEN… Av, av, av. Der bli­ver det rig­tig grimt for Dan­mark. Lands­hol­det skal par­res med EMs i sa­er­klas­se hår­de­ste grup­pe med Nor­ge, Rusland, Rumaenien og Kro­a­tien. Det bør bli­ve Nor­ge, Rusland og Rumaenien, som vel­sag­tens ud­gør de tre stør­ste guld­fa­vo­rit­ter over­ho­ve­det, der snup­per plad­ser­ne i mel­lem­run­den.

Det si­ger sig selv, at så­dan en lod­tra­ek­ning er et hårdt ny­reslag til de dan­ske for­håb­nin­ger om et godt EM-re­sul­tat. For tag ik­ke fejl. Det håb er der. El­ler det var der i hvert fald ind­til lod­tra­ek­nin­gen. Og­så selv­om lands­hol­det har va­e­ret ramt af så me­get tur­bu­lens det se­ne­ste år, at selv en er­fa­ren pi­lot vil­le få sved på over­la­e­ben.

Ik­ke de­sto min­dre ved jeg, at der i Dansk Hånd­bold For­bund har va­e­ret et håb om, at lands­hol­det kun­ne ud­ret­te et godt re­sul­tat ved EM i Sve­ri­ge, for­di de sto­re na­tio­ner al­le har va­e­ret til OL, og tid­li­ge­re har vi set, at det kan få ind­fly­del­se på de­res pra­e­sta­tio­ner til det ef­ter­føl­gen­de EM. Bå­de for­di nog­le af de sto­re pro­fi­ler får lov at sid­de over til slut­run­den, og for­di de sto­re na­tio­ners spil­le­re gan­ske en­kelt er ved at va­e­re mø­re, ef­ter de na­er­mest ik­ke har haft fe­rie i halvan­det år.

Det er en na­tur­lig kon­se­kvens af, at de­res som­mer­fe­rie stort set for­svin­der på grund af OL-for­be­re­del­ser­ne – og ef­ter OL er der hel­ler ik­ke tid til at la­de bat­te­ri­er­ne op, da klub­tur­ne­rin­ger­ne be­gyn­der li­ge på den an­den si­de af an­stren­gel­ser­ne i Rio. OMVENDT BØR DE dan­ske spil­le­re kom­me i en bed­re fy­sisk for­fat­ning til de­cem­ber, for­di de har haft en fri­som­mer, hvor de har kun­net la­eg­ge lag på med den fy­si­ske tra­e­ning og i hø­je­re grad byg­ge de­res form op.

Men med den­ne lod­tra­ek­ning er det van­ske­ligt at få øje på, at den lil­le for­del er nok for Dan­mark, selv­om kvin­der­ne skal spil­le på en art ’hjem­me­ba­ne’ i Mal­mø. Der­til er ni­veau­for­skel­len gan­ske en­kelt for stor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.