Tre spørgs­mål til Kron­prins Fre­de­rik

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er en som­mer med rig­tig me­get sport på pro­gram­met. Fo­re­stil­ler de Dem, at De får lov til at sid­de der­hjem­me og se no­get sport på tv? »Tour de Fran­ce må­ske. Det er jo me­get vejraf­ha­en­gigt på hjem­me­fron­ten. Er vej­ret min­dre godt, kan man jo bru­ge fle­re ti­mer på at se cy­kel­sport – Tour de Fran­ce. OL har jeg mu­lig­hed for at se li­ve, så det er en helt an­den op­le­vel­se.« Hvad er OL for Dem? »Det er ver­dens stør­ste sports­be­gi­ven­hed, som kan hol­de he­le ver­den sam­let i op til tre uger. Det, sy­nes jeg, er va­erd at be­ma­er­ke. Hvis man har haft mu­lig­hed for at va­e­re til et OL li­ve, er der jo en fan­ta­stisk dy­na­mik og en spa­en­ding. Og en gla­e­de. Selv­om det ik­ke er al­le, der får me­tal med hjem, så kan man for­nem­me, når man står om­gi­vet af di­ver­se at­le­ter, at det for dem er en ka­em­pe op­le­vel­se ba­re at va­e­re til ste­de. Er der nog­le sa­er­li­ge OL-op­le­vel­ser, der stik­ker ud for Dem? »Se­ne­st i Lon­don sy­nes jeg fak­tisk her­redoub­len i bad­min­ton, da de spil­le­de sig i fi­na­len. Den kamp så jeg. Der spil­le­de de van­vit­tig godt og kom til­ba­ge. Det vi­ste vir­ke­lig, hvor me­get psy­ko­lo­gi, der og­så er i de fle­ste sports­gre­ne.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.