Form­løs i var­men

BT - - WEEKEND -

Jeg hol­der af at lø­be. Det vil si­ge, det ple­jer jeg at gø­re. I den se­ne­ste tid har det va­e­ret en pin­sel og en pla­ge, hver ene­ste gang jeg er truk­ket i lø­be­tø­jet. Jeg har pru­stet af­sted langt bag­ved min tro­fa­ste lø­be­mak­ker. Jeg har kla­get over dår­li­ge knae – og al­ler­gi– og mu­lig­vis... be­gyn­den­de ast­ma. Jeg har gå­et, snydt – og skudt gen­vej – så snart hun har kig­get va­ek. Kort sagt: Det har va­e­ret uma­n­er­ligt kum­mer­ligt... Fo­re­stil jer min be­gej­string da jeg i den­ne uges ma­ga­sin la­e­ste Tanja Hul­ten­grens ar­ti­kel om tra­e­ning i som­mer­var­men. Det vi­ser sig nem­lig, at det ik­ke ba­re er min krop, den er gal med. Det er al­les krop­pe. El­ler for at va­e­re pra­e­cis: Det er var­men fra de afri­kan­ske højs­let­ter (den, der de se­ne­ste uger, har rul­let op over Eu­ro­pa), den er gal med. Det er den, der har spo­le­ret en­hver form for form – hos mig – og al­le an­dre. Nu vil jeg hol­de fe­rie ind­til en so­lid, si­birsk som­mer­bri­se igen gør det ri­me­ligt at jeg kal­der mig for lø­ber. Ven­te­ti­den vil jeg bru­ge på at by­de vel­kom­men til vo­res nye fa­ste skri­bent – se­xo­lo­gen Maj Wis­mann. Frem­over vil hun gø­re os klo­ge­re på sex, fø­lel­ser, for­vent­nin­ger – og alt det an­det, der er på spil mel­lem to men­ne­sker i et par­for­hold. Før­ste gang hand­ler det om ska­en­de­ri­er. Laes med – og la­er at und­gå de mest unød­ven­di­ge og ud­mat­ten­de af slagsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.