Ryd op og få ny

BT - - WEEKEND -

We­e­kend - 11.06.2016

Ken­der du fø­lel­sen af ik­ke at kun­ne kon­cen­tre­re dig, når det ro­der om­kring dig? Du er sim­pelt­hen nødt til at ryd­de op, før du kan gå i gang med an­dre gø­re­mål. En af år­sa­ger­ne til, at op­ryd­ning er ef­fek­tivt, er, at der, mens du ryd­der op i dit hjem el­ler din yd­re ver­den, fo­re­går til­sva­ren­de for­an­drin­ger i dit in­dre. Dit hjem af­spej­ler sim­pelt­hen dit in­dre. Når du ta­ger dig tid til at få ryd­det op i dit hjem – ger­ne en grun­dig op­ryd­ning – aen­drer du og­så au­to­ma­tisk an­dre ting i dit liv. F.eks. kan du få me­re ener­gi til de dag­li­ge ind­køb, bli­ve bed­re til at spi­se sundt m.m.

Jeg er god til at ro­de lidt i hjør­ne­r­ne, men i pe­ri­o­der så skal der ba­re ryd­des op overalt. Så kø­rer jeg af sted til los­se­plad­sen med et laes af ting, jeg ik­ke har brugt i lang tid – det er så skønt. Jeg kan ma­er­ke, at det gi­ver mig me­re over­blik og en god, let fø­lel­se at få ryd­det op. Jeg får og­så ryd­det op de ste­der, jeg ik­ke kan se, at det ro­der. Det kan va­e­re i ska­be og skuf­fer – og det gi­ver en li­ge så god fø­lel­se.

Hvis dit hjem er fyldt op med gam­le ting og sa­ger, som ro­der, hin­drer du ik­ke kun et har­monisk ener­gi­flow i di­ne om­gi­vel­ser. Du hin­drer og­så, at der er har­moni i dit in­dre fy­sisk og psy­kisk – det på­vir­ker fak­tisk din må­de at va­e­re i ver­den på.

Un­der­tryk­te fø­lel­ser

Man­ge men­ne­sker bru­ger ube­vidst rod til at un­der­tryk­ke fø­lel­ser, li­ge­som vi kan un­der­tryk­ke vo­res in­dre vre­de. Når du har me­get rod i dit hjem, hol­der du dig selv fast i din for­tid. Der kan ik­ke kom­me ny ener­gi ind i dit liv, så la­en­ge du hol­der fast i dit rod. Di­ne tan­ker vil bli­ve ved med at dva­e­le ved for­ti­den. Og du fast­hol­der di­ne gam­le va­ner og møn­stre. Det på­vir­ker igen din sund­hed – og ik­ke mindst dit tarm­sy­stem og for­dø­jel­se.

Hvis du i dag­lig­da­gen le­ver i et hjem med for man­ge ting, ska­ber det et dår­ligt ener­gi­flow og stres­ser dig på fle­re plan. Rod får os til at fø­le os tra­et­te og ener­gi­for­lad­te. Får du ryd­det op i dit hjem – og stil­le og ro­ligt smidt de ting ud, som du ik­ke bru­ger i dag­lig­da­gen, vil du ik­ke ale­ne fri­gø­re en mas­se ener­gi i dit hjem, men og­så fri­gø­re ny ener­gi i din krop.

Den ener­gi kan du f.eks. bru­ge på at få gang i en sund livs­stil. Hvis du i dag­lig­da­gen le­ver i et hjem med for man­ge ting, ska­ber det et dår­ligt ener­gi­flow og stres­ser dig på fle­re plan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.