D

BT - - WEEKEND -

et un­ge par går så gru­e­ligt me­get igen­nem, men en­der al­li­ge­vel sam­men. For de er hin­an­dens helt sto­re ka­er­lig­hed – soul­ma­tes – om man vil.

Den hi­sto­rie har vi al­le sam­men hørt et utal af gan­ge.

Men drøm­men om at fin­de ens per­fek­te an­den halv­del er net­op – en drøm. Og den har ab­so­lut in­tet hold i vir­ke­lig­he­den.

I den for­gang­ne uge er den schweizi­ske fi­lo­sof og for­fat­ter Alain de Bot­tons es­say ’Why, you will mar­ry the wrong per­son’ ble­vet om­talt i me­di­er over det me­ste af ver­den. I tek­sten un­der­stre­ger han, at uan­set hvem vi va­el­ger som part­ner, vil det al­drig va­e­re den rig­ti­ge.

For uan­set hvem vi gif­ter os med, vil part­ne­ren ha­ve po­ten­ti­a­le til at ir­ri­te­re os og gø­re os ra­sen­de.

Det ly­der trist, men be­hø­ver ik­ke nød­ven­dig­vis at desil­lu­sio­ne­re de ro­man­ti­ke­re, der trods alt sta­dig fin­des der­u­de.

»Den go­de nyhed er, at det ik­ke gør no­get, hvis vi op­da­ger, at vi har gif­tet os med den for­ker­te. Vi bør ik­ke for­la­de ham el­ler hen­de. Men blot for­la­de den grund­la­eg­gen­de ro­man­ti­ske idé, som den ve­st­li­ge for­stå­el­se af ae­g­te­ska­bet har va­e­ret ba­se­ret på de se­ne­ste 250 år. Nem­lig at We­e­kend - 11.06.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.