A

BT - - WEEKEND -

t ’de le­ve­de lyk­ke­ligt til de­res da­ges en­de’ er en kli­ché – det har de fle­ste, der har ska­end­tes om en op­vask, el­ler et par sko der – igen – fly­der, for la­engst er­kendt. Hver­ken ae­g­te­skab el­ler par­for­hold er nemt. En ny un­der­sø­gel­se, fo­re­ta­get af TNS Gal­lup for BT, af­slø­rer, hvad dan­ske­re i fa­ste for­hold an­ser for at va­e­re det mest ud­for­dren­de i de­res sam­liv.

1.114 dan­ske­re i fa­ste par­for­hold har sva­ret. Tre em­ner vi­ser sig at va­e­re kil­de til størst fru­stra­tion blandt bå­de ma­end og kvin­der. 15 pct. af al­le kvin­der­ne er ik­ke i tvivl om, at hus­li­ge op­ga­ver er den stør­ste ud­for­dring i de­res for­hold.

Ma­en­de­ne me­ner og­så, at plig­ter i hjem­met en er kil­de til fru­stra­tion, men kun ot­te pct. af dem pe­ger på plig­ter­ne som den stør­ste kil­de til fru­stra­tion.

Pro­ble­met er sex

For ma­en­de­ne (17 pct.) me­ner nem­lig, at sex ska­ber de stør­ste ud­for­drin­ger mel­lem dem og de­res ko­ner el­ler ka­e­re­ster. Mens 9 pct. af kvin­der­ne er eni­ge i, at la­gen­gym­na­stik­ken – el­ler må­ske net­op mang­len på sam­me – ska­ber flest pro­ble­mer.

Og så er der ti­den... Tid til at va­e­re sam­men, er beg­ge køn eni­ge om, er en ud­for­dring. Hen­holds­vis 15 pct. af ma­en­de­ne og 14 pct. af kvin­der­ne an­gi­ver tid som et em­ne, der ska­ber pro­ble­mer i for­hol­det.

Hel­dig­vis vi­ser un­der­sø­gel­sen og­så, at det på trods af ud­for­drin­ger­ne ser godt ud for det dan­ske par­for­hold an­no 2016.

Den gen­nem­snit­li­ge dan­sker vur­de­rer nem­lig sit for­hold til ka­rak­te­ren 8,41 på en ska­la fra ét til 10, hvor 10 sva­rer til: ’Jeg er fuld­sta­en­dig til­freds’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.