Vi bli­ver dov­ne

Fø­les din lø­be­tra­e­ning hår­de­re end den ple­jer? For­kla­rin­gen er, at krop­pen fun­ge­rer dår­li­ge­re i var­me

BT - - WEEKEND -

We­e­kend - 11.06.2016

Dan­mark vi­ser sig fra sin bed­ste si­de – so­len skin­ner, og gril­len hi­ves frem. De lan­ge var­me af­te­ner by­der på som­mer­bri­se og Aperol sprizt med ven­ner­ne. Vi bor i et land, hvor vi i man­ge må­ne­der hi­ger ef­ter den dej­li­ge sol og var­me. Når den en­de­lig kom­mer, er det skønt. Men der er og­så bi­virk­nin­ger ved års­ti­den. Vi har nem­lig en ten­dens til at bli­ve dov­ne.

Det hand­ler om den fa­mø­se dan­ske hyg­ge. Om vin­te­r­en hand­ler den om ka­ge, kaf­fe og le­ven­de lys – i som­mer­ver­sio­nen hed­der den: Grill­pøl­ser, is og rosé på ter­ras­sen. Og ja, det ER su­per hyg­ge­ligt, når vi drop­per tra­e­nin­gen og gril­ler med ven­ner­ne i solskin­net. Men de dår­li­ge vin­ter­und­skyld­nin­ger for mang­len­de tra­e­ning – f.eks. at det er for koldt, ly­der lidt fes­ne i som­mer­ver­sio­nen: ’Det er for varmt’.

Vi bli­ver fak­tisk dov­ne, når var­men mel­der sig. Men hvor­for? Her er nog­le år­sa­ger til, at vi bli­ver ramt af så­kaldt ’sum­mer la­zi­ness’.

Ter­mosta­ten

Når du op­hol­der dig i var­me, sti­ger ker­ne­tem­pe­ra­tu­ren, og krop­pen skal på over­ar­bej­de for at kom­me af med var­men. Det ma­er­kes bå­de i krop og hjer­ne – der­for bli­ver du tra­et, ugi­de­lig og la­zy.

Vo­res krop fun­ge­rer så fan­ta­stisk, at den selv kan sty­re vo­res in­dre tem­pe­ra­tur. Krop­pens tem­pe­ra­tur re­gu­le­res af det ter­more­gu­la­to­ri­ske cen­ter i hjer­nen (hy­po­t­ha­lamus). Det kla­rer krop­pen fint un­der stil­lesid­den­de ar­bej­de, men ik­ke nød­ven­dig­vis når man skal nå bus­sen el­ler ud­fø­re let­te­re fy­sisk ar­bej­de. Så sti­ger tem­pe­ra­tu­ren en smu­le i krop­pen, og der bru­ges me­re ener­gi da­gen igen­nem. Der­for er du tra­et og ener­gi­for­ladt, når du kom­mer hjem fra ar­bej­de. Men du be­hø­ver ik­ke at for­fal­de til at kø­le dig ned med en is i strand­kan­ten, hvis du blot drik­ker ri­ge­ligt med va­e­ske i lø­bet af da­gen. Når du op­hol­der dig i var­me, sti­ger ker­ne­tem­pe­ra­tu­ren, og krop­pen skal på over­ar­bej­de for at kom­me af med var­men. Det ma­er­kes bå­de i krop og hjer­ne – der­for bli­ver du tra­et, ugi­de­lig og la­zy

Har du ik­ke druk­ket nok, er si­tu­a­tio­nen an­der­le­des. I var­men bru­ger krop­pen me­re va­e­ske til at kom­me af med var­men gen­nem hu­den, og tem­pe­ra­tur­re­gu­le­rin­gen vir­ker ik­ke op­ti­malt un­der de­hy­dre­ring. Der­for vil det fø­les uover­sku­e­ligt at lø­be en tur, og hvis ik­ke man får fyldt vae-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.