I var­men

BT - - WEEKEND -

ske­de­po­ter­ne, er det må­ske hel­ler ik­ke an­be­fa­lel­ses­va­er­digt, da tu­ren bli­ver me­get lang­som og varm p.g.a. den for­hø­je­de kro­p­stem­pe­ra­tur. Des­u­den en­der det for­ment­lig i en me­get dår­lig op­le­vel­se, som desva­er­re bli­ver lag­ret i krop­pen og hjer­nen. Og så ta­ger du den frem, na­e­ste gang du skal over­ta­le dig selv til at lø­be en tur.

Egent­lig bur­de det va­e­re let­te­re at kom­me ud at lø­be, når vej­ret er varmt og be­ha­ge­ligt. Men de fle­ste er­fa­rer, at pul­sen sti­ger hur­ti­ge­re og ån­de­d­ra­et­tet bli­ver be­la­stet me­re end nor­malt, hvil­ket klart er umo­ti­ve­ren­de. Det skyl­des, at blo­det lø­ber til hu­den, og der der­for er min­dre blod i det cen­tra­le kredsløb. Da der sta­dig skal trans­por­te­res sam­me ma­eng­de blod rundt i sy­ste­met pr. mi­nut, må hjer­tet slå fle­re gan­ge.

Men fortvivl ik­ke. Fø­lel­sen af hårdt ar­bej­de re­gu­le­res hur­tigt. Når krop­pen har vaen­net sig til var­me, kan du igen ny­de som­mer­lø­be­tu­re­ne op­ti­malt.

Et stu­die fra 2008 vi­ste, at mand­li­ge kon­to­r­ar­bej­de­re på regn­vej­rs­da­ge var ef­fek­ti­ve i 30 mi­nut­ter me­re end på var­me som­mer­da­ge. Selv vo­res kri­ti­ske sans og ev­ne til at ar­gu­men­te­re fal­der i var­men.

Fy­sisk bli­ver vi fak­tisk dov­ne i som­mer­var­men – men det skal ik­ke for­hin­dre os i at tra­e­ne. Vi skal ba­re ta­ge vo­res for­holds­reg­ler. Så husk va­e­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.