Smag med hjer­nen

An­tro­po­log Sus­an­ne Højlund skri­ver for­nø­je­ligt, men lidt ufo­ku­se­ret om smag i en ny ’Ta­en­ke­pau­se-bog’

BT - - WEEKEND - Ti­tel: For­fat­ter: Si­der: Pris: For­lag:

Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lags se­rie af små ’Ta­en­ke­pau­se’bø­ger er nå­et til sma­gen. For­fat­te­ren er an­tro­po­lo­gen Sus­sa­ne Højlund, og vi kom­mer me­get vidt om­kring i hen­des cau­se­ri, der lø­ber over 60 me­get små si­der, be­gyn­den­de med strengt na­tur­vi­den­ska­be­li­ge kon­sta­te­rin­ger af, at sma­gen sid­der i hjer­nen: Det er her, da­ta fra na­e­se og mund bli­ver sam­let. Sidst­na­evn­te bi­dra­ger kun be­ske­dent med 15-20 pct. af op­le­vel­sen, ef­ter­som vi med tun­gen kun kan re­gi­stre­re surt, sødt salt og bit­tert samt den nye ’ja­pan­ske’ smag uma­mi, som ef­ter­hån­den er ble­vet in­d­ar­bej­det i vo­res kul­tur. Her­fra fort­sa­et­ter bo­gen over vin­s­mag­nin­gens koreo­gra­fi og ma­dan­mel­del­sens ter­mi­no­lo­gi til Det Nye Nor­di­ske Køk­ken, Po­ta­toe Wre­st­ling i Min­neso­ta (hvor man af­hol­der bry­de­kam­pe på en bund af kar­to­f­ler) og for­hen­va­e­ren­de fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sens na­tio­nal­ret.

Man ma­er­ker, at det er en lek­tor i an­tro­po­lo­gi, der har skre­vet. Hvor bio­fy­sikpro­fes­soren Ole G. Mourit­sens ud­gi­vel­se fra i fjor ’For­nem­mel­se for smag’ i høj grad un­der­søg­te sma­gens fy­si­o­lo­gi – ik­ke mindst den si­de af den, som man kal­der mund­fø­lel­se – be­ska­ef­ti­ger Højlunds bog sig mest med sma­gen som kul­tur. Sam­spil­let mel­lem smag og men­ne­ske­li­ge re­la­tio­ner, her­un­der det for­hold, at det er vo­res kul­tu­rel­le bag­grund, der af­gør, om vi sy­nes, at no­get sma­ger godt. Så­le­des la­ve­de Sus­an­ne Højlund et eks­pe­ri­ment un­der Aar­hus Food Festi­val 2014, hvor en ra­ek­ke festi­val­ga­e­ster, uden at vi­de hvad de spi­ste, fik ser­ve­ret ty­re­testik­ler, som vi ik­ke har tra­di­tion for at spi­ser her­hjem­me. Testik­ler­ne blev ge­ne­relt me­get po­si­tivt mod­ta­get, ind­til kok­ken af­slø­re­de ret­tens op­rin­del­se, hvor­ef­ter folk spyt­te­de ma­den ud igen og råb­te ’ad...’. En en­kelt ga­est, som el­lers ind­led­nings­vis hav­de sat stor pris på den ae­d­le ind­mad, ka­ste­de så­gar op.

Vi får og­så at vi­de, at folk ge­ne­relt op­le­ver ma­den som me­re vels­ma­gen­de, når de spi­ser med an­dre. At smag ’smit­ter’, for­stå­et på den må­de, at vi la­der os på­vir­ke af, hvad de an­dre i klas­sen el­ler på kon­to­ret godt kan li­de. Og vi får at vi­de, at smag kan va­e­re et mid­del til ud­tryk­ke klas­se­til­hørs­for­hold og iden­ti­tet. Sus­an­ne Højlund be­ret­ter så­le­des om en grup­pe ge­or­gi­ske ni­hi­li­ster, som ef­ter si­gen­de kon­se­kvent spi­ser fast food for at un­der­stre­ge, at de ik­ke har god smag. Fle­re gan­ge hop­per ka­e­den dog af for for­fat­te­ren i for­hold til at hol­de stramt fo­kus på sma­gen. Vi får f.eks. at vi­de, at bor­ger­ne i Ita­li­en i gen­nem­snit bru­ger 19,2 pct. af de­res ind­komst på mad, mens vi her­hjem­me kun bru­ger 10,2 pct. Det er i min ver­den me­re et spørgs­mål om mad­kul­tur end om smag. Mad­kul­tur er et me­get stort og bredt em­ne, som det er sva­ert at nå i dyb­den med over ba­re 60 små si­der – hvil­ket desva­er­re net­op er svag­he­den ved den el­lers hyg­ge­li­ge og for­nø­je­li­ge lil­le bog.

Smag. Sus­an­ne Højlund. 60 39,95. Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.