SÅ DYB ER KRI­SEN

Mar­gret­he og Hen­rik af­ly­ser guld­bryl­lup:

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Lot­te Schar­ff | lots@bt.dk Lau­ra Ro­de Ny­gaard | la­ny@bt.dk

Er Mar­gret­he og Hen­rik i kri­se? I hvert fald brag­te par­ret me­re ved til det ul­men­de bål, da kon­ge­hu­set i går højst over­ra­sken­de med­del­te, at re­gent­par­ret ik­ke øn­sker at fejre sit guld­bryl­lup. Det bli­ver ude­luk­ken­de en fest ‘un­der pri­va­te for­mer’.

Det er en us­a­ed­van­lig be­slut­ning, som kom­mer i kølvan­det på 18 tur­bu­len­te må­ne­der. I fe­bru­ar sid­ste år cho­ke­re­de prins Hen­rik al­le – in­klu­si­ve sin hu­stru – da han plud­se­lig for åben ska­erm i for­bin­del­se med et pres­se­mø­de med hol­land­ske jour­na­li­ster igen gav ud­tryk for sin for­bi­t­rel­se over ik­ke at få tit­len ’kon­ge’.

Si­den kom sy­ge­mel­din­gen i for­bin­del­se med Mar­gret­hes 75 års dag og be­slut­nin­gen om at gå på pen­sion.

I går var det re­gent­par­rets 49 års bryl­lups­dag, og da­gen blev til­sy­ne­la­den­de ik­ke brugt sam­men, da prins Hen­rik pt. op­hol­der sig i Frank­rig, mens Dron­nin­gen for­be­re­der sig til at rej­se til Fa­e­rø­er­ne på søn­dag på som­mer­togt. I ste­det blev der sendt en kort­fat­tet pres­se­med­del­el­se fra Ama­li­en­borg.

»H.M. Dron­nin­gen og H.K.H. Prin­sen kan den 10. ju­ni 2017 fejre guld­bryl­lup. På bag­grund af en ra­ek­ke hen­ven­del­ser om, hvor­le­des guld­bryl­lup­pet vil bli­ve mar­ke­ret, kan det op­ly­ses, at re­gent­par­ret øn­sker at af­hol­de guld­bryl­lup­pet un­der pri­va­te for­mer.«

Der­med bli­ver guld­bryl­lup­pet helt mod­sat af de­res sølv­bryl­lup i 1992. Hvem hu­sker ik­ke mor­gensan­gen på Fre­dens­borg Slot og den sto­re fest, hvor et me­get ka­er­ligt sølv­bru­de­par dan­se­de bru­de­vals

Må­ske er af­lys­nin­gen i vir­ke­lig­he­den helt lav­prak­tisk. Man ved sim­pelt­hen ik­ke la­en­ge­re, hvor man har Hen­rik. Han er et løs­gå­en­de mis­sil Tri­ne Vil­le­mann, jour­na­list og for­fat­ter af en kri­tisk bog om kon­ge­hu­set

FO­TO: AL­LAN MOE

Kron­prin­ses­se Mar­gret­he og prins Hen­rik dan­ser bru­de­vals på Fre­dens­borg i 1967.

FO­TO: JØR­GEN JESSEN

Mar­gret­he og Hen­rik med mor­gen­hår og mor­gensang i an­led­ning af de­res sølv­bryl­lup.

FO­TO: HANS PE­TER­SEN

En glad og ung kron­prin­ses­se Mar­gret­he og Hen­rik på Ama­li­en­borgs bal­kon ef­ter de er ble­vet gift i Hol­mens Kir­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.