NE PÅ VINSLOTTET

BT - - NYHEDER -

VINSLOTTET Sid­ste år valg­te prins Henrik at bort­for­pag­te sal­get og pro­duk­tio­nen af hans vin til et fransk vin­koo­pe­ra­tiv. Han bra­en­der dog sta­dig for at sik­re Château de Cayx’ om­døm­me og hå­ber, at søn­ner­ne vil føl­ge i hans fod­spor De før­ste år prins Henrik for­søg­te sig som vin­bon­de, blev hans dru­er mod­ta­get med hån­li­ge be­ma­er­k­nin­ger fra dan­sker­ne, der døb­te det ra­e­vepis’.

Si­den hen var der da ik­ke man­ge, der gri­ne­de af de kraf­ti­ge, roy­a­le vi­ne, som Prin­sen hvert år fulg­te nø­je, når han var i Cayx.

Og det gør han sta­dig, selv­om han sid­ste år ef­ter 40 år valg­te at la­de vin­koo­pe­ra­ti­vet Vi­nova­lie over­ta­ge salg og pro­duk­tion, forta­el­ler han stolt til BT, mens han vi­ser rundt i vin­mar­ker­ne og na­er­mest uden at ta­en­ke over det fjer­ner et par vis­ne ran­ker.

»Jeg har bort­for­pag­tet alt, hvad der hed­der pro­duk­tion af vin, men det er sta­dig mig, der ejer slottet, det er mig, der ejer mar­ker­ne – sam­men med Dron­nin­gen selv­føl­ge­lig, vi er to,« til­fø­jer han.

Château de Cayx’ har og­så be­holdt dit ve­las­sor­te­re­de vi­nud­salg ta­et på ho­ved­byg­nin­gen, og den vi­nin­ter­es­se­re­de prins un­der­stre­ger, at han og­så sta­dig fø­rer skrap kva­li­tets­kon­trol med det en­de­li­ge pro­dukt.

»Hvert år sma­ger jeg på vi­ne­ne, og hvis en eks­pert og jeg selv si­ger: ’Nej, den er dår­lig, kva­li­te­ten er ik­ke høj nok’, så kan jeg for­by­de dem (Vi­nova­lie, red.) i at sa­el­ge den vin. Men de har stor in­ter­es­se i at pro­du­ce­re den bedst mu­li­ge vin, så på den må­de er jeg sik­ker på, at Château de Cayx og­så frem­over vil ha­ve stor re­puta­tion (om­døm­me, red.) i ver­den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.