Bri­tisk avis til­svi­ner Thor­nings svi­ger­fa­mi­lie

BT - - NYHEDER -

UDHAENGT

Og i kam­pen mel­lem ja- og nejsi­den går bøl­ger­ne højt. Et be­vis på det må si­ges at va­e­re en ar­ti­kel om Hel­le Thor­ning-Sch­midts svi­ger­fa­mi­lie, Kin­no­ck-fa­mi­li­en, i Daily Mail. ’Grå­di­ge snu­der’ Un­der over­skrif­ten ’Grå­dig­ste snu­der i EU-tru­get: Ik­ke sik­ker på, hvor­dan du skal stem­me? Laes om stin­ken­de rig­dom og hyk­le­ri blandt de fe­de­ste Bruxel­les-kat­te, og det kan hja­el­pe dig med at va­el­ge’ be­skri­ver avi­sen fa­mi­li­en Kin­no­ck, som Hel­le Thor­ningS­ch­midt har gif­tet sig ind i, som en af de bed­ste år­sa­ger til at stem­me ’for­lad EU’ for de bri­ti­ske va­el­ge­re.

Avi­sen be­skri­ver i ar­tik­len fa­mi­li­en Kin­no­ck som ri­ge, hyk­le­ri­ske og fi­nan­si­elt dybt i lom­mer­ne på EU-sy­ste­met, som gen­nem åre­ne har sendt mil­li­o­ner ind på fa­mi­li­ens bank­bø­ger. Blandt an­det skri­ves der føl­gen­de i ar­tik­len om Neil Kin­no­ck:

’Si­den det hår­de ne­der­lag i val­get i 1992 - Kin­no­cks an­det i tra­ek - har han og hans fa­mi­lie ek­si­ste­ret i en lu­kra­tiv of­fent­lig sek­tor-bob­le, spe­ci­elt i for­hold til den Eu­ro­pa­ei­ske Uni­on; højt­løn­ne­de, of­fent­ligt fi­nan­si­e­re­de ar­bejds­plad­ser ef­ter­fulgt af me­ga-pen­sio­ner til fora­el­dre­ne og ma­ge­li­ge stil­lin­ger til de­res børn.’

Her­ef­ter går ar­tik­len vi­de­re med at be­skri­ve Neil Kin­no­cks hø­je løn­nin­ger og lu­kra­ti­ve EU-jobs med fryn­s­e­go­der som fly­rej­ser på før­ste klas­se, sto­re må­ned­li­ge EU-lom­me­pen­ge, egen chauf­før og flot­te pa­la­e­er.

Og­så Ste­ven Kin­no­ck, som er gift med Hel­le Thor­ning-Sch­midt, bli­ver be­skre­vet som en mand af EU. Ik­ke mindst på grund af gif­ter­må­let med den tid­li­ge­re dan­ske stats­mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.