La­e­ger har et re­kord­højt a

BT - - NYHEDER -

LAEGEMANGEL har en gen­nem­snitsla­e­ge i dag tiknyt­tet sin kli­nik. Det sva­rer til en stig­ning på cir­ka ti pro­cent.

Tal­le­ne stam­mer fra de prak­ti­se­ren­de la­e­gers or­ga­ni­sa­tion PLO, og de vi­ser, at det står sa­er­lig slemt til i Re­gion Nord­jyl­land og Re­gion Sja­el­land, hvor en pri­vat­prak­ti­se­ren­de la­e­ge har hen­holds­vis 1.776 og 1.701 pa­tien­ter. Hos PLO er for­mand Chri­sti­an Frei­tag be­kym­ret for kon­se­kven­ser­ne af la­e­ge­mang­len i vis­se om­rå­der af Dan­mark.

»Der er in­gen tvivl om, at den mang­len­de til­ga­en­ge­lig­hed i sid­ste en­de kan ha­ve al­vor­li­ge kon­se­kven­ser, for­di det kan gå ud over, hvor tid­ligt bor­ger­nes syg­dom­me bli­ver op­da­get og be­hand­lin­gen sat i gang,« si­ger han.

La­e­ge og pro­fes­sor Pe­ter Ved­sted, der for­sker i al­men prak­sis ved In­sti­tut for Fol­kes­und­hed på Aar­hus Uni­ver­si­tet, er enig: »Det bi­dra­ger til en ska­ev­hed i sund­he­den, for det gi­ver me­re uli­ge be­hand­ling, fle­re fejl og fle­re ge­nind­la­eg­gel­ser. Det kan for­rin­ge folks livskva­li­tet, og det kan i sid­ste en­de for­kor­te folks liv,« si­ger Pe­ter Ved­sted. Ram­mer ud­sat­te bor­ge­re Ud­vik­lin­gen skyl­des bå­de, at an­tal­let af pa­tien­ter er ste­get, og at an­tal­let af prak­ti­se­ren­de la­e­ger er fal­det.

Mens 3.641 prak­ti­se­ren­de la­e­ger hav­de yder­num­mer i 2007, er tal­let fal­det til 3.421 i år. I sam­me pe­ri­o­de er mid­del­le­ve­ti­den ste­get med 2,7 år og 2 år for hen­holds­vis ma­end og kvin­der. Der­med er pa­tien­ter­ne bå­de ble­vet fle­re og ae­l­dre. Og den co­ck­tail er gif­tig, for­kla­rer Pe­ter Ved­sted.

»Vi ved, at laegemangel isa­er har kon­se­kven­ser for de pa­tien­ter, der har størst be­hov for en ko­or­di­ne­ret sund­heds­ind­sats: kro­ni­ker­ne og de ae­l­dre pa­tien­ter,« for­kla­rer Pe­ter Ved­sted.

Iføl­ge Ul­la Ast­man, so­ci­al­de­mo­kra­tisk re­gions­rå­ds­for­mand i Nord­jyl­land og for­mand for Sund­heds­ud­val­get i Dan­ske Re­gio­ner, der har an­sva­ret for at sik­re la­e­ge­da­ek­nin­gen, ef­ter­spør­ger la­e­ger­ne selv fle­re pa­tien­ter.

»Re­gio­ner­ne un­der­sø­ger hvert år, om der er be­hov for fle­re la­e­ger ved at spør­ge la­e­ger­ne, hvor man­ge ek­stra pa­tien­ter de kan ta­ge i for­hold til det nu­va­e­ren­de an­tal. Hvert år vi­ser un­der­sø­gel­sen, at de prak­ti­se­ren­de la­e­ger øn­sker fle­re pa­tien­ter end de har nu. I 2015 vi­ste un­der­sø­gel­sen en ek­stra ka­pa­ci­tet på 250.000 pa­tien­ter på land­s­plan,« si­ger Ul­la Ast­man.

Hun tror, at ud­vik­lin­gen og­så kan for­kla­res med, at la­e­ger­ne er ble­vet me­re ef­fek­ti­ve og ud­nyt­ter per­so­na­let me­re op­ti­malt end tid­li­ge­re.

Som svar på la­e­ge­mang­len har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.