’Pa­tien­ter blev groft sagt smidt ud af kli­nik­ken’

BT - - NYHEDER -

PRES Som la­e­ge for 1.800 er der yderst sja­el­dent tomt i 36-åri­ge Di­nah Høn­gaards kon­sul­ta­tion. I en sam­ar­bejds­kli­nik med to an­dre un­ge la­e­ger dri­ver hun ’La­e­ger­ne i Smut­ten’ i Hjør­ring. En by i det ud­kants­dan­mark, som man­ge la­e­ger el­lers helst vil hol­de sig langt va­ek fra. Og da pa­tien­ter­ne i lan­dets yder­om­rå­der sam­ti­dig kan va­e­re lang­som­me­re til at gå til la­e­gen end i de sto­re by­er, be­ty­der det, at po­ten­ti­elt al­vor­li­ge syg­dom­me kan bli­ve op­da­get for sent.

Di­nah Høn­gaard kom til la­e­ge­hu­set for to år si­den som ud­dan­nel­ses­la­e­ge, og over­tog ved års­skif­tet ef­ter en ae­l­dre kol­le­ga. Hun kan godt nik­ke gen­ken­den­de til ud­for­drin­gen. Dej­lig blan­det land­han­del »Jeg sy­nes, de pa­tien­ter, jeg har over­ta­get er en dej­lig blan­det land­han­del – fra ny­født til 97 år. Men der er en del af mi­ne pa­tien­ter, der er me­get sy­ge, en­ten af en en­kelt syg­dom el­ler af fle­re på en gang. Ven­del­bo­er er et ga­evt fol­ke­fa­erd, der kan va­e­re lidt la­en­ge om at gå til la­e­gen, og jeg fin­der fak­tisk ind imel­lem nog­le ting, der kan va­e­re gan­ske frem­tra­e­den­de, hvor jeg na­e­sten må und­skyl­de over for mi­ne sy­ge­huskol­le­ger, at pa­tien­ten først kom­mer nu,« si­ger hun og un­der­stre­ger, at pa­tien­ter­ne har ta­get rig­tig godt imod hen­de og at hun har et fan­ta­stisk ar­bej­de.

Oprin­de­ligt var der fi­re la­e­ger til­knyt­tet Smut­ten, men da en af la­e­ger­ne gik på pension i de­cem­ber sid­ste år, var der in­gen la­e­ger, der kun­ne over­ta­ge den le­di­ge prak­sis. Der­for måt­te hans 1.850 pa­tien­ter i ste­det over i et så­kaldt re­gions­dre­vet til­bud, hvor der er man­ge skif­ten­de vi­ka­rer.

»Hans pa­tien­ter blev groft sagt smidt ud af kli­nik­ken. Så­dan føl­te de det i hvert­fald,« forta­el­ler Di­nah Høn­gaard, der selv er fra Hjør­ring.

Net­op Re­gion Nord­jyl­land er den lands­del med klart flest pa­tien­ter per prak­ti­se­ren­de la­e­ge, og Di­nah Høn­gaard har op­le­vet bor­ger­nes hi­gen ef­ter en fast la­e­ge. Hun åb­ne­de 3. maj op for at ta­ge ek­stra pa­tien­ter, og på ba­re nog­le ti­mer fik hun de 165 pa­tien­ter ek­stra, som hun kun­ne over­kom­me, og de kom pri­ma­ert fra det re­gions­drev­ne til­bud.

»Jeg har op­le­vet, at pa­tien­ter­ne er tak­nem­me­li­ge for at få de­res ’egen’ la­e­ge igen,« si­ger Di­nah Høn­gaard.

»Jeg for­sø­ger at va­e­re ef­fek­tiv, og så har vi hel­dig­vis per­so­na­le, der kan af­la­ste os. Jeg har al­tid ti­der, man kan få sam­me dag, hvis det er akut. «

»I bund og grund er det for­di, vi er for få. Hvis der var spe­ci­al­la­e­ger nok, vil­le de og­så bli­ve for­delt over lan­det. Når man spør­ger prak­ti­se­ren­de la­e­ger på 60 år om, hvor­for de har kli­nik et be­stemt sted, sva­rer de, at der i sin tid var en le­dig kli­nik. Li­ge nu er der frit valg på al­le hyl­der, og der­for va­el­ger man det, der pas­ser bedst ind i ens liv,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.