Ntal pa­tien­ter

BT - - NYHEDER -

re­gio­ner­ne i de se­ne­re år op­ret­tet så­kald­te re­gions­kli­nik­ker med vi­ka­ri­e­ren­de la­e­ger el­ler sendt re­gions­kli­nik­ker­ne i ud­bud til pri­va­te fir­ma­er. Iføl­ge tal fra PLO er 6,8 pro­cent af pa­tien­ter­ne i Re­gion Nord­jyl­land til­knyt­tet en re­gions­kli­nik, mens tal­let i Re­gion Sja­el­land er 1,65. I Re­gion Ho­vedsta­den er tal­let kun 0,14 pro­cent. Ska­evvri­der ud­vik­lin­gen Og den ud­vik­ling er med til at ska­evvri­de ulig­he­den i sund­he­den end­nu me­re, me­ner PLO-for­mand Chri­sti­an Frei­tag.

»Det har den be­tyd­ning, at borgerne ik­ke har en fast la­e­ge, som de ken­der, og det be­ty­der, at der ik­ke er den na­e­re kon­takt mel­lem bor­ger og la­e­ge, som er vig­tig for at ken­de til pa­tien­tens ge­ne­rel­le hel­bred og syg­doms­for­løb,« si­ger Chri­sti­an Frei­tag.

Ul­la Ast­man me­ner dog, at det er for tid­ligt at kon­klu­de­re an­gå­en­de re­gions­kli­nik­ker­ne.

»Vi har end­nu ik­ke set eva­lu­e­rin­ger på, hvor godt re­gions­kli­nik­ker­ne pra­este­rer. De kla­rer sig for­ment­lig og­så for­skel­ligt. Men jeg er enig i, at det er en for­ud­sa­et­ning for et godt na­ert til­bud af al­men la­e­ge­hja­elp, at la­e­ger­ne har en god pa­tient­for­stå­el­se,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.