Jo­han­nes nye liv: Let­tet og ny­fo­rel­sket

BT - - NYHEDER -

Født 22. fe­bru­ar 1984 i Oden­se Fol­ke­tings­med­lem for En­heds­li­sten Po­li­tisk ord­fø­rer ind­til 4. maj 2016 Ord­fø­rer for flygt­nin­ge, in­te­gra­tion og li­ge­stil­ling Bor i lej­lig­hed på Nør­re­bro i Kø­ben­havn Ba­chel­or i so­ci­al­vi­den­skab fra Roskil­de Uni­ver­si­tet Mor er se­mi­na­ri­elek­tor, far sous­chef for vin­de­ner­gi på Ri­sø og­så. Men jeg tror ik­ke, at jeg flyt­ter langt va­ek fra Kø­ben­havn, når jeg flyt­ter.«

»Det har va­e­ret ret fan­ta­stisk fak­tisk. I syv år har jeg haft den rol­le, hvor man bli­ver rin­get op kl. 6 om mor­ge­nen og spurgt om hvad som helst. Hvis no­get går galt, er der én ,pi­len pe­ger på, og det er den, der står i spid­sen. Og­så selv­om vi tra­ef­fer be­slut­nin­ger­ne i fa­el­les­skab. Så selv­om ar­bejds­ma­eng­den nok er no­gen­lun­de den sam­me nu, er der min­dre an­svar, der tyn­ger på skul­dre­ne, og det er så­dan set ret dej­ligt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.