Ma­end i 50er­ne trod­ser sta­ti­stik og kø­rer sta­dig galt på mc

BT - - NYHEDER - /ritzau/

OVERMODIGE Når mo­tor­cyk­len kom­mer ud på lan­de­vej­en ef­ter en lang vin­ter i ga­ra­gen, kom­mer man­ge mi­dal­dren­de ma­end galt af sted. Det vi­ser tal fra Vej­di­rek­to­ra­tet. An­tal­let af dan­ske­re, der kom­mer til skade i tra­fik­ken, var sid­ste år det la­ve­ste i de 80 år, der er ført sta­ti­stik på om­rå­det. Men an­tal­let af mo­tor­cy­ke­lu­lyk­ker har ik­ke fulgt ud­vik­lin­gen.

»Fart og chan­ce­be­to­net kør­sel ha­en­ger for man­ge sam­men med mo­tor­cy­kel­li­vet,« si­ger Ma­ri­an­ne Fold­berg St­ef­fen­sen, le­der af Vej­di­rek­to­ra­tets tra­fik­sik­ker­heds­af­de­ling.

Ale­ne fre­dag blev to ma­end dra­ebt i mo­tor­cy­ke­lu­lyk­ker. 19 mo­tor­cyk­li­ster mi­ste­de sid­ste år li­vet, mens 235 kom til skade. Po­li­ti­et vur­de­rer, at 20 pro­cent af ulyk­ker­ne skyl­des for høj fart.

»Ud over at sa­en­ke far­ten skal mo­tor­cyk­li­ster­ne va­e­re op­ma­er­k­som­me på, at bi­li­ster­ne kan ha­ve sva­ert ved at se dem,« si­ger Ma­ri­an­ne Fold­berg St­ef­fen­sen.

»Man kan nemt bli­ve gemt bag for ek­sem­pel et vejtrae. Selv om det ik­ke er smart, skal man hu­ske sik­ker­heds­ud­styr. Og det FAERRE SPRITULYKKER Det er ble­vet sik­re­re at fa­er­des på de dan­ske ve­je.Det vi­ser tal fra Vej­di­rek­to­ra­tet, der i går kun­ne of­fent­lig­gø­re den pa­e­ne­ste sta­ti­stik, si­den man for over 80 år si­den be­gynd­te at ta­el­le an­tal­let af ulyk­ker. »Vi er helt sik­kert nå­et langt med tra­fik­sik­ker­heds­ar­bej­det i Dan­mark, og det er na­tur­lig­vis gla­e­de­ligt, at vi år ef­ter år sa­et­ter nye re­kor­der for faerre til­ska­de­kom­ne i tra­fik­ken,« skri­ver Ma­ri­an­ne Fold­berg St­ef­fen­sen, le­der af Vej­di­rek­to­ra­tets tra­fik­sik­ker­heds­af­de­ling.

178 blev sid­ste år dra­ebt i tra­fi­ku­lyk­ker, FAR­LI­GE HØJRESVING Ve­je­ne er ble­vet me­re sik­re de se­ne­ste år. Men det er sa­er­lig bi­li­ster, der kom­mer min­dre til skade Tra­et­te bi­li­ster, der på vej hjem fra ar­bej­de over­ser en cyk­list i et højresving, er en rig­tig god idé, hvis det er pang­far­vet,« si­ger hun.

Sa­er­lig ma­end 20er­ne og 50er­ne kø­rer galt på mo­tor­cy­kel. Det er in­gen hem­me­lig­hed, at un­ge ma­end of­te kom­mer galt af sted i tra­fik­ken. Der­for bi­der Ma­ri­an­ne Fold­berg St­ef­fen­sen ma­er­ke i, at og­så de mi­dal­dren­de ma­end kø­rer galt på mo­tor­cy­kel. Fri­va­er­di og pen­ge »De fik må­ske kø­re­kor­tet, da de var om­kring 21. Nu har de få­et fri­va­er­di og råd til en mo­tor­cy­kel. Men de har ik­ke kørt mo­tor­cy­kel i lang tid, og de får ik­ke øvet sig, in­den de kom­mer ud tra­fik­ken,« si­ger hun. mens 3.156 kom til skade. Tal­le­ne ty­der på, at dan­sker­ne er be­gyndt at ta­en­ke sig bed­re om, in­den de sa­et­ter sig be­ru­se­de bag rat­tet. Sam­men­lig­net med for fem år si­den kom­mer 38 pro­cent faerre til ska­der i ulyk­ker, hvor spi­ri­tus er in­vol­ve­ret. Høj fart og spi­ri­tus »Det er hel­dig­vis ble­vet min­dre ac­cep­ta­belt at ’li­ste bran­der­ten hjem’ ad de små ve­je, men vi ved, at spi­ri­tus - sam­men med for høj fart og uop­ma­er­k­som­hed - spil­ler en rol­le for, at vi blandt an­det sta­dig ser man­ge eneu­lyk­ker,« skri­ver Ma­ri­an­ne Fold­berg St­ef­fen­sen.

Hvis man kø­rer i grøf­ten el­ler ind i et trae, kal­des det en eneu­lyk­ke. Det er på den bør frem­over kun­ne bli­ve as­si­ste­ret af de­res bil.

Det me­ner do­ku­men­ta­tions­chef for Rå­det for Sik­ker Tra­fik Jes­per Sølund, som op­for­drer po­li­ti­ker­ne til at let­te af­gif­ter­ne på avan­ce­re­de nød­brem­se­sy­ste­mer i bi­ler.

»I dag er der kun avan­ce­re­de

»Selv om man er en ru­ti­ne­ret bi­list, er man ik­ke au­to­ma­tisk en dyg­tig mo­tor­cyk­list,« ad­va­rer hun. Det er nog­le helt an­dre ma­nøv­rer, man skal kun­ne som mo­tor­cyk­list, når man for ek­sem­pel kø­rer i skar­pe kur­ver på lan­de­ve­je­ne,« si­ger hun.

Vej­di­rek­to­ra­tet rå­der al­le mo­tor­cyk­li­ster til at ta­ge en tur på øve­ba­nen, når de fin­der mo­tor­cyk­len frem til som­mer. må­de, at de fle­ste kom­mer til skade. 34 pro­cent af dis­se ulyk­ker skyld­tes sid­ste år spi­ri­tus. Det er hel­dig­vis ble­vet min­dre ac­cep­ta­belt at ’li­ste bran­der­ten hjem’ ad de små ve­je nød­brem­se­sy­ste­mer i me­get dy­re mo­del­ler. Men hvis man gi­ver af­gifts­let­tel­ser, vil man me­get hur­tigt få dem ud i min­dre og bil­li­ge­re bi­ler,« si­ger han.

Ge­ne­relt kom­mer re­kord­få dan­ske­re til skade i tra­fik­ken. Det vi­ser tal fra Vej­di­rek­to­ra­tet lør­dag. I de 80 år, der er la­vet sta­ti­stik på om­rå­det, har der al­drig va­e­ret la­ve­re tal. Sik­re­re at kø­re bil Men det er sa­er­lig bi­li­ster­ne, der kan fø­le sig sik­re­re. For fod­ga­en­ge­re og cyk­li­ster har fal­det i an­tal til­ska­de­kom­ne ik­ke va­e­ret li­ge så mar­kant.

Avan­ce­re­de nød­brem­se­sy­ste­mer be­ma­er­ker fod­ga­en­ge­re, cyk­li­ster og knal­ler­ter og stand­ser bi­len, hvis chauf­før­en ik­ke selv gør det. Hvis de bli­ver me­re ud­bred­te, vil det gø­re ve­je­ne sik­re­re for, hå­ber Jes­per Sølund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.