Sol­dre­vet fly run­der Fri­heds­gu­din­den i New York

BT - - NYHEDER -

SVAEVETUR Det sol­drev­ne fly So­lar Im­pul­se 2 fløj tid­ligt lør­dag for­bi Fri­heds­gu­din­den i New York på sin tur rundt om jor­den uden brug af en ene­ste drå­be bra­end­stof. »Det er ut­ro­ligt. Det er en drøm,« sag­de den schweizi­ske pi­lot An­dré Bors­ch­berg fra fly­et, da han over­fløj den be­røm­te sta­tue på den sid­ste stra­ek­ning i USA, in­den rej­sen går vi­de­re mod Eu­ro­pa. Ka­me­ra­er i en båd i New Yor­ks havn op­tog fly­et, da det pas­se­re­de over bro­en Ver­ra­za­no og fløj ud mod Fri­heds­gu­din­den, hvor­ef­ter det pas­se­re­de over Man­hat­tan og ud mod lan­din­gen i New Yor­ks Ken­ne­dy Air­port. Det var fly­ets 14. eta­pe på en øst­vest flyv­ning rundt om jor­den. So­lar Im­pul­ses rej­se be­gynd­te i Abu Dha­bi i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter i marts sid­ste år. Abu Dha­bi er og­så en­de­må­let for den ver­den­s­oms­pa­en­den­de flyv­ning, som er på i alt 35.000 ki­lo­me­ter. Flyv­nin­gen skul­le iføl­ge pla­nen va­re fem må­ne­der, men ska­der på bat­te­ri­er­ne på grund af overop­hed­ning be­tød, at fly­et måt­te stå stil­le i ni må­ne­der på Hawaii.

Co­ck­pit­tet i fly­et er kun 3,8 kva­drat­me­ter, og sto­len, som pi­lo­ten sid­der i, fun­ge­rer bå­de som seng og toilet. Hvis der ik­ke er tur­bu­lens, er det mu­ligt at slå au­to­pi­lo­ten til og ta­ge en lur, men højst i 20 mi­nut­ter ad gan­gen.

So­lar Im­pul­se har et vin­ge­fang på 72 me­ter, og vin­ger­ne er da­ek­ket af 17.248 sol­pa­ne­ler, der ik­ke er tyk­ke­re end et hår­s­trå.

Fly­et sam­ler so­le­ner­gi om da­gen, som bli­ver gemt i lit­hi­um­bat­te­ri­er. Den op­be­va­re­de ener­gi hol­der fly­et på vin­ger­ne om nat­ten, når so­len er va­ek. For­må­let med flyv­nin­gen er at ska­be op­ma­er­k­som­hed om mu­lig­he­der­ne i al­ter­na­ti­ve ener­gikil­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.