Me­di­er for dår­li­ge til at af­da­ek­ke mag­ten

BT - - DEBAT - FORBILLEDET

DET VAR EN AFSLØRING, der ryd­de­de for­si­den af BT i fe­bru­ar. Mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ar­bej­de­de rig­tig ta­et sam­men med den kon­tro­ver­si­el­le in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion Ba­e­re­dyg­tigt Land­brug (BL). Så ta­et, at sto­re de­le af et op­la­eg fra BL om be­ska­e­ring af grø­de i åer og vand­løb blev skre­vet af i mi­ni­ste­ri­et og gjort til Eva Kjer Han­sens og re­ge­rin­gens helt egen po­li­tik. Nyhe­den var en del af BTs se­rie om Dan­marks ky­ster og åer, som har kørt i det­te for­år. Vi sat­te og­så fo­kus på re­vi­sio­nen af plan­loven, hvor Ven­stre ger­ne så en lang ra­ek­ke ho­tel­ler, vand­lan­de og an­dre be­byg­gel­ser - 15 pro­jek­ter i alt - bli­ve op­ført ta­et på de dan­ske ky­ster. Ta­et­te­re end det er til­ladt i dag. BT af­da­ek­ke­de bl.a., at der slet ik­ke var brug for de ek­stra ho­telva­e­rel­ser, der var plan­lagt i man­ge ud­kants­om­rå­der. Ana­ly­ser­ne, som re­ge­rin­gen byg­ge­de sin plan på, var alt for op­ti­mi­sti­ske, kun­ne vo­res repor­ter Kaa­re Kron­berg af­slø­re. BT’S JOURNALISTIK HAR få­et kon­se­kven­ser. I den for­gang­ne uge blev der la­vet et po­li­tisk for­lig om plan­loven, der ud­s­kød byg­nin­gen af de 15 pro­jek­ter. Se­ne­re vil der bli­ve ta­get stil­ling til, om de al­le re­elt skal skrot­tes. Sam­ti­dig blev der ved­ta­get gan­ske for­nuf­ti­ge til­tag, der gør li­vet nem­me­re for folk, der bor ta­et på ky­sten. F.eks. skal hu­se­je­re, der bor 300 me­ter fra vand­kan­ten, ik­ke la­en­ge­re sø­ge dis­pen­sa­tion, hvis man øn­sker at op­fø­re et gyn­ge­sta­tiv, en ter­ras­se el­ler et ud­hus i sin ha­ve. Med an­dre ord: selv­sta­en­dig journalistik be­ta­ler sig, og en kri­tisk af­da­ek­ning er sta­er­kt med­vir­ken­de til ud­vik­lin­gen af et vel­fun­ge­ren­de sam­fund. DET FLYT­TER NO­GET. I en ver­den med et stort ud­bud af so­ci­a­le net­va­er­ks­me­di­er, der pri­ma­ert fun­ge­rer som bin­de­led mel­lem folk, er det i den grad nød­ven­digt, at an­svar­li­ge me­di­er ser mag­ten ef­ter i søm­me­ne. Men det bli­ver sta­dig van­ske­li­ge­re, for­di mag­ten luk­ker sig om sig selv. Po­li­ti­ke­re fra en bred kreds på Chri­sti­ans­borg vedt­og i 2013 of­fent­lig­heds­lo­ven, der var et mar­kant til­ba­ge­skridt for bor­ge­res og jour­na­li­sters mu­lig­hed for at kig­ge mag­ten ef­ter i kor­te­ne. I ste­det for of­fent­lig­hed har den nye lov skabt luk­ket­hed, hvil­ket har in­spi­re­ret fag­bla­det Jour­na­li­sten til at ud­de­le ’Luk­ket­heds­pri­sen’. Den gik til før­na­evn­te Eva Kjer Han­sen, der hav­de Olav Skaa­ning An­der­sen, gi­vet for­ske­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet mund­kurv på, så de ik­ke måt­te ud­ta­le sig om be­reg­nin­ger­ne bag re­ge­rin­gens land­brugs­pak­ke.

BTs jour­na li­stik har få­et kon­se­kven­ser. I den for­gang­ne uge blev der la­vet et po­li­tisk for­lig, der drop­per de 15 kyst­na­e­re pro­jek­ter

MEN ME­DI­ER­NE BA­E­RER og­så selv en del af skyl­den for, at mag­ten har for let spil. For­le­den holdt Lis­beth Knud­sen, nu­va­e­ren­de che­fre­dak­tør på Man­dag Mor­gen og eks-che­fre­dak­tør på Ber­ling­s­ke, sin til­tra­e­del­ses­ta­le som ad­jun­ge­ret pro­fes­sor på CBS. En af hen­des vig­ti­ge po­in­ter var, at de sto­re me­di­er ik­ke er dyg­ti­ge nok til at hol­de øje med de vir­ke­li­ge magt­ha­ve­re. Det er rig­tigt. Selv­føl­ge­lig fin­des der sol­strå­le­hi­sto­ri­er, når f.eks. en whi­st­le­blower ban­ker på dø­ren og le­ve­rer en or­dent­lig po­r­tion Pa­na­ma Pa­pers, men ge­ne­relt er me­di­er­ne alt for of­te ude af stand til at gen­nem­skue og af­slø­re slin­ger og magt­mis­brug der, hvor det vir­ke­lig fo­re­går. Det er en til­stå­el­ses­sag. Vi bru­ger ik­ke res­sour­cer nok, og vo­res ev­ner stra­ek­ker ik­ke til, at vi for al­vor kan ham­le op med sto­re, ka­pi­tal­tun­ge virk­som­he­der el­ler til­luk­ke­de bu­reau­kra­ti­er. Det er me­di­er­nes sto­re ud­for­dring.

6. juni 8 kom­men­ta­rer

Laes og de­bat­tér ugens ledere på bt.dk/le­der

Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Nel­son Man­dela er min ge­ne­ra­tions sto­re for­bil­le­de. Han for­må­e­de det umu­li­ge og vi­ste, hvad en sta­erk, po­li­tisk le­der kan gø­re af for­skel. Hvad er din vig­tig­ste ma­er­kesag? Kli­ma. Jeg har brugt det me­ste af min tid på at ka­em­pe for en me­re grøn ver­den, gen­nem en stør­re kli­maind­sats. Jeg op­fat­ter kli­ma­et som den stør­ste ud­for­dring, min ge­ne­ra­tion af po­li­ti­ke­re er nødt til at hånd­te­re. Gør vi ik­ke det, lø­ber pro­ble­met løbsk. Gen­nem mit uden­rigs­po­li­ti­ske en­ga­ge­ment for­sø­ger jeg des­u­den at ska­be en me­re fre­de­lig ver­den at le­ve i.

NEL­SON MAN­DELA

Tidl. syd­afri­kansk pra­esi­dent

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.