Sort Miss USA lagt for

BT - - NYHEDER -

»Ty­de­ligt po­li­tisk valg. Miss Di­stri­ct of Co­lum­bia’ er ba­re så grim.« Ik­ke den før­ste sor­te kvin­de Nu er det ik­ke før­ste gang, at en sort ame­ri­kansk kvin­de har vun­det Miss USA-kon­kur­ren­cen.

Si­den be­gyn­del­sen i 1952 er det fak­tisk sket ’he­le’ ni gan­ge. Men det er før­ste gang, at en sort kvin­de­lig sol­dat har vun­det.

Og iføl­ge den an­se­te jour­na­list og fe­mi­nist Ber­na­det­te Gi­a­co­ma­zzo fra AXS.com er for­kla­rin­gen såre sim­pel.

»Sol­dat OG kvin­de. Det kan umu­ligt va­e­re me­re skra­em­men­de for ma­end, der i for­vej­en fal­der for en kon­kur­ren­ce, der ty­de­lig­vis ik­ke er an­det end visu­el prosti­tu­tion,« si­ger Gi­a­co­ma­zzo så­le­des. Bey­on­cé jub­le­de Men det er ik­ke al­le kend­te ame­ri­kan­ske kvin­der, der har no­get imod Miss USA el­ler for den sags skyld årets kon­tro­ver­si­el­le vin­der. Så­le­des jub­le­de ken­dis­ser som Bey­on­cé og El­len De­ge­ne­res via Twit­ter, da Des­hau­na Bar­ber for åben skra­em gav sit frygt­lø­se svar på spørgs­må­let:

»Sy­nes du, at det er o.k., at kvin­der nu kan ka­em­pe i front­linj­en?«

Sva­ret, der si­den har få­et over­skrif­ter­ne frem over he­le USA, lød i al sin en­kel­hed:

»Som sol­dat i den ame­ri­kan­ske ha­er me­ner jeg ik­ke, at der bør gø­res for­skel på ma­end og kvin­der. Vi er li­ge så se­je som ma­end. Og som le­der af min en­hed er jeg magt­fuld. Jeg er 100 pro­cent de­di­ke­ret til sa­gen. Så der­for bør køn­net i USA al­drig sa­et­te gra­en­ser.« Ma­sters-ud­dan­nel­se Til dag­lig er Bar­ber it-ana­ly­ti­ker i det ame­ri­kan­ske han­del­mi­ni­ste­ri­um. To da­ge om må­ne­den le­der hun sin egen en­hed i den na­er­lig­gen­de mi­li­ta­er­lejr, Fort Me­a­de i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.