Pi­lot­strej­ke tvin­ger SAS til af­lys­nin­ger søn­dag

BT - - NYHEDER -

De sven­ske pi­lo­ter hos SAS har ik­ke pla­ner om at gen­op­ta­ge ar­bej­det, in­den we­e­ken­den er om­me. Der­for af­ly­ser fly­sel­ska­bet 220 af­gan­ge søn­dag. Og­så tra­fik­ken til og fra Kø­ben­havns Luft­havn bli­ver ramt af strej­ken. Det op­ly­ser SAS’ pres­se­chef i Dan­mark, Ma­ri­am Sko­v­fo­ged. - 12 re­tur­flyv­nin­ger til og fra Kø­ben­havn bli­ver af­lyst søn­dag, si­ger hun. Be­rør­te pas­sa­ge­rer vil få di­rek­te be­sked fra SAS på sms el­ler e-mail, men pas­sa­ge­rer op­for­dres til og­så at tjek­ke sel­ska­bets hjem­mesi­de, in­den de sa­et­ter kurs mod luft­hav­nen. Sam­let vil søn­da­gens af­lys­nin­ger ram­me 26.000 pas­sa­ge­rer. De sven­ske pi­lo­ter ned­lag­de ar­bej­det fre­dag af­ten, ef­ter at for­hand­lin­ger mel­lem pi­lo­ter­ne og de­res ar­bejds­gi­ver, SAS, brød sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.