VIDENSKAB.DK Er der fle­re vi­ta­mi­ner i ae­blets skra­el?

BT - - NYHEDER -

Hø­rer du til dem, der al­tid spi­ser ae­b­ler med skra­el, for­di du har hørt, at vi­ta­mi­ner­ne sid­der i det yder­ste lag? Det bør du bli­ve ved med. For vi­ta­mi­nind­hol­det i ae­blets skra­el er li­ge så højt som det sam­le­de ind­hold i re­sten af ae­blet, vi­ser dansk forsk­ning.

»Der er li­ge så me­get Cvi­ta­min i skra­el­len som i he­le I år­ti­er har for­ske­re dis­ku­te­ret, om de mo­der­ne hunde op­stod i Eu­ro­pa el­ler Asi­en. Men ul­ve blev fak­tisk do­mesti­ce­re­de af men­ne­sker ad to for­skel­li­ge om­gan­ge i hen­holds­vis Asi­en og Eu­ro­pa. Det forta­el­ler for­ske­re fra blandt an­det Ox­ford Uni­ver­si­ty i Eng­land i et nyt stu­die. Det nye re­sul­tat byg­ger på ana­ly­sen af ge­ner­ne fra en for­tids­hund, der le­ve­de i Irland for na­e­sten 5.000 år si­den. Fun­det vi­ser, at det na­er­mest var uund­gå­e­ligt, at men­ne­sker og hunde be­gynd­te at le­ve sam­men, me­ner for­sker­ne.

Den mysti­ske Pla­net 9, som in­gen end­nu har ob­ser­ve­ret, er for­ment­lig en exo­pla­net, som vo­res egen sol har tyv­stjå­let fra en frem­med va­ert­s­stjer­ne, me­ner sven­ske for­ske­re i et nyt stu­die. det skra­el­le­de ae­b­le på trods af, at va­eg­ten af det skra­el­le­de ae­b­le er va­e­sent­lig hø­je­re end sel­ve skra­el­len,« for­tal­te se­ni­o­r­for­sker Pia Knut­h­sen fra DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet for ny­lig un­der en in­ter­na­tio­nal kon­fe­ren­ce om vi­ta­mi­ner i Kø­ben­havn.

Fø­de­va­re­in­sti­tut­tets må­lin­ger vi­ser og­så, at der er stor for­skel på vi­ta­mi­nind­hol­det i for­skel­li­ge ae­b­lesor­ter på det dan­ske mar­ked.

Det vil lyk­kes for na­e­sten dob­belt så man­ge ry­ge­re at kvit­te smø­ger­ne, hvis de bru­ger ni­ko­tin-in­ha­la­tor i ste­det for ude­luk­ken­de at bru­ge tyg­ge­gum­mi el­ler pla­ster, vi­ser et stu­die fra New Ze­aland.

Et Di­scove­ry-ae­b­le in­de­hol­der for ek­sem­pel 34 pro­cent af den an­be­fa­le­de dag­li­ge do­sis C-vi­ta­min. Mod­sat in­de­hol­der et Ga­la-ae­b­le kun 3 pro­cent af den ma­eng­de C-vi­ta­min, som myn­dig­he­der­ne an­be­fa­ler, at man får om da­gen.

I dag ken­der man 13 es­sen­ti­el­le vi­ta­mi­ner, og for­sker­ne får he­le ti­den me­re vi­den om, hvil­ke funk­tio­ner de har i krop­pen.

Men der er sta­dig me­get, de ik­ke ved. For ek­sem­pel ved for­sker­ne sta­dig kun lidt om, hvor me­get af de for­skel­li­ge vi­ta­mi­ner, man bør ind­ta­ge for at op­nå op­ti­mal sund­hed gen­nem he­le li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.