Car­la MICKELBORG

BT - - SONDAG -

Beskriv dig selv med fi­re ord: Du er youtu­ber i dag – for­klar hvad et er for en vok­sen per­son: Du har et smit­ten­de hu­mør, hvor kom­mer det fra? Hvad vil du ger­ne op­nå i dit liv? Hvis du skul­le bo i et an­det land, hvor skul­le det så va­e­re? 27 – youtu­ber - var dat­te­ren Søs i Far til fi­re-fil­me­ne

Glad, sjov, om­sorgs­fuld og flit­tig Jeg la­ver små tv-pro­gram­mer som sen­des på YouTu­be, hvor jeg har min egen ka­nal, som har så man­ge se­e­re, at jeg kan le­ve af det. For ud over mi­ne fa­ste se­ri­er; ’Gør dig klar med Car­la’, som sen­des hver søn­dag, og ’Fra frygt til ka­er­lig­hed’, som sen­des hver ons­dag, så sam­ar­bej­der jeg og­så med sto­re brands. Da jeg var 8 år, hav­de jeg en ve­nin­de, der hed Cla­ra, som al­tid gri­ne­de og var glad. Jeg el­ske­de hen­des grin, og sag­de til min mor: »Jeg vil­le øn­ske, jeg selv gri­ne­de li­ge så me­get,« hvor­til hun sva­re­de: »Ja­men, det kan du da ba­re gø­re?!«. Og si­den den dag har jeg be­slut­tet mig for at va­e­re så­dan en, der gri­ner højt og la­en­ge - hver ene­ste dag. Jeg vil ger­ne fort­sa­et­te med at la­ve det, jeg el­sker, og al­drig lå­se mig fast på no­get, som ik­ke til­fø­jer mi­ne bed­ste ti­mer af døg­net fra klok­ken 9-17 ener­gi og gla­e­de. Jeg stop­per med at va­e­re youtu­ber, hvis det ik­ke er fedt la­en­ge­re. Men li­ge nu kan jeg kun se én vej - og det er at gø­re kar­ri­e­re som youtu­ber, med alt hvad det in­de­ba­e­rer af eg­ne ap­per, bog­ud­gi­vel­ser, fored­rag og wor­ks­hops i sel­v­ud­vik­ling - som er det em­ne jeg bra­en­der mest for. Jeg vil­le ger­ne bo i LA i USA, for­di vej­ret er så vi­dun­der­ligt, og i Ve­ni­ce, hvor jeg bo­e­de i min prak­tik­tid, var der en me­ga­cool stem­ning af yo­ga, sur­fe­re og øko­kaf­fe. Men det er alt sam­men li­ge me­get, når jeg ik­ke har dem, jeg el­sker, om­kring mig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.