’Man fryg­ter jo at bli­ve M

BT - - SONDAG -

ci­ga­ret. ens so­len ka­em­per for at bry­de gen­nem sky­da­ek­ket den­ne for­mid­dag i juni, sid­der en en­kelt ry­ger med ar­men i gips på ba­en­ken uden­for og får sig et hiv fra en Der bli­ver rø­get hur­tigt og i sto­re sug, som om han na­e­sten for­sø­ger at hi­ve var­men fra ci­ga­ret­tens glød ned i lun­ger­ne. Og det med god grund, for selv­om ka­len­de­ren si­ger som­mer, så gi­ver de hår­de vind­stød ja­evn­ligt gå­se­hud.

Få me­ter der­fra, ude på par­ke­rings­plad­sen, an­kom­mer små og sto­re taxa­er i en lind strøm, og chauf­fø­rer­ne har travlt med at hja­el­pe de for­trins­vis ae­l­dre pas­sa­ge­rer ind gen­nem sving­dø­ren til de gu­le byg­nin­ger.

Vi be­fin­der os i Nakskov på Lol­land. En by med 12.688 ind­byg­ge­re, der for man­ge er ind­be­gre­bet af ud­kants­dan­mark. Tab­te ar­bejds­plad­ser, fle­re ae­l­dre og ud­sat­te bor­ge­re og faerre for­sør­ge­re er kort for­talt bil­le­det på de se­ne­ste år­ti­ers ud­vik­ling i om­rå­det.

Si­den by­ens stolt­hed, skibsva­erf­tet, luk­ke­de i mid­ten af 1980’er­ne, er ar­bejds­plad­ser­ne si­vet stil­le og ro­ligt. I 2010 luk­ke­de Vest­as sin vin­ge­fa­brik i by­en i kølvan­det på fi­nanskri­sen. Si­den er fa­brik­ken kom­met igang igen med godt 110 me­d­ar­bej­de­re, men selv­om Vest­as tors­dag meld­te ud, at den har brug for yder­li­ge­re 140 nye me­d­ar­bej­de­re, så har re­sul­ta­tet af kri­ser­ne ma­ni­feste­ret sig for la­engst. Si­den 2010 har by­en mi­stet godt 1.000 ind­byg­ge­re.

Sam­ti­dig ka­em­per borgerne med de af­led­te kon­se­kven­ser af at va­e­re bo­sat i et yder­om­rå­de. Det er ble­vet så godt som umu­ligt at få nye prak­ti­se­ren­de la­e­ger til at slå sig ned, og det kan af­la­e­ses i sta­ti­stik­ker­ne. I Re­gion Sja­el­land er der i gen­nem­snit 1.701 pa­tien­ter pr. pri­vat­prak­ti­se­ren­de la­e­ge mod lands­gen­nem­snit­tet på 1.648. Kun i Re­gion Nord­jyl­land er si­tu­a­tio­nen va­er­re, her er der 1.776 pa­tien­ter for hver prak­ti­se­ren­de la­e­ge. Det vi­ser tal fra de prak­ti­se­ren­de la­e­gers or­ga­ni­sa­tion, PLO.

Og lol­lik­ker­ne kan ma­er­ke kon­se­kven­sen. Det forta­el­ler Kurt O.S. Han­sen, der er for­mand for Fore­nin­gen Na­er­sam­fund. Fore­nin­gen ka­em­pe­de i fle­re år mod ned­la­eg­gel­sen af sy­ge­hu­set i Nakskov, der blev luk­ket i 2011, og si­den har fore­nin­gen råbt op lo­kalt for at imø­de­gå de cen­tra­li­se­rin­ger, der iføl­ge fore­nin­gen for­rin­ger den of­fent­li­ge ser­vi­ce.

»Vi er nødt til at stil­le krav til po­li­ti­ker­ne. De på­står al­le sam­men, at vi har fri og li­ge ad­gang til sund­heds­va­e­se­net, men det ga­el­der ik­ke her­ne­de. Fol­ke­tings­po­li­ti­ker­ne aner ik­ke, hvad der fo­re­går, hvil­ke for­hold vi bli­ver til­budt. Vi be­ta­ler skat li­ge­som al­le an­dre, og så skal vi og­så ha­ve or­dent­li­ge for­hold,« si­ger en harm­dir­ren­de Kurt O.S. Han­sen, da BT mø­der ham i hans hjem i et ny­renove­ret al­men­nyt­tigt bo­lig­om­rå­de i ud­kan­ten af Nakskov.

For at for­stå vre­den er man dog nødt til at ken­de for­hi­sto­ri­en an­gå­en­de la­e­ge­mang­len på Lol­land og i Nakskov i sa­er­de­les­hed.

Kli­nik­ker i ud­bud

I 2013 fik by­en en så­kaldt re­gions­kli­nik med en vi­ka­ri­e­ren­de la­e­ge og sy­geple­jer­ske, en nød­løs­ning som Re­gion Sja­el­land og­så hav­de etab­le­ret i by­er som Ka­lund­borg og Ny­kø­bing Fal­ster, for­di in­gen yn­gre la­e­ger vi­ste in­ter­es­se for at over­ta­ge kli­nik og pa­tien­ter.

Si­den vok­se­de re­gions­kli­nik­ken i Nakskov, for­di fle­re la­e­ger en­ten stop­pe­de el­ler gik på pension. Sam­me mo­del er og­så ud­bredt i Re­gion Nord­jyl­land, der li­ge­le­des ka­em­per med at re­k­rut­te­re la­e­ger til yder­om­rå­der­ne. Iføl­ge tal fra PLO er 39.651 pa­tien­ter i Re­gion Nord­jyl­land til­knyt­tet en så­kaldt re­gions­kli­nik, mens tal­let i Re­gion Sja­el­land er 13.643. Det sva­rer til hen­holds­vis 6,8 og 1,65 pro­cent af pa­tien­ter­ne, mens tal­let i Re­gion Ho­vedsta­den kun er 0,14 pro­cent.

Sid­ste år be­slut­te­de Re­gion Sja­el­land imid­ler­tid at slip­pe tøj­ler­ne med re­gions­kli­nik­ker­ne, og de blev sendt i ud­bud. Virk­som­he­den Nor­dic Me­di­ca­re vandt ud­bud­s­run­den, og 1. marts over­tog sel­ska­bet drif­ten af re­gions­kli­nik­ken i Nakskov og den na­er­lig­gen­de lands­by Hor­slun­de.

Der­med fik me­re end 11.000 pa­tien­ter ny la­e­ge. Men ba­re tre må­ne­der se­ne­re ul­mer util­freds­he­den hos pa­tien­ter og bor­ge­re. Der er man­ge ugers ven­te­tid på at få tid til kon­sul­ta­tion i den nye kli­nik, og skif­ten­de la­e­ger ska­ber ut­ryg­ge pa­tient­for­løb, ly­der en del af kri­tik­ken, som blandt an­det er luf­tet i Fa­ce­book-grup­pen »Nakskov«.

Ka­o­tisk op­le­vel­se

Det er for at for­stå den­ne kri­tik, at BT er ta­get til Nakskov, na­er­me­re be­stemt det tid­li­ge­re sy­ge­hus, som i dag er ble­vet om­dan­net til et sund­heds­hus, der hu­ser bå­de pri­vat­prak­ti­se­ren­de la­e­ger, Nor­dic Me­di­ca­res kli­nik, tand­ple­je og mis­brugs­rå­d­giv­ning.

Her sa­et­ter vi vo­res egen ‘kon­sul­ta­tion’ op på gra­es­pla­e­nen for­an Sund­heds­hu­set. Og der går ik­ke lang tid, før BT mø­der de før­ste pa­tien­ter, der er kri­ti­ske over for Nor­dic Me­di­ca­re. En af dem er 39-åri­ge Tim Del­eu­ran, der ar­bej­der som kok. Han var for godt en må­ned si­den til et ru­ti­ne­tjek på kli­nik­ken, hvor han fik kon­sta­te­ret blod i en urin­prø­ve.

»Det var jeg na­tur­lig­vis be­kym­ret for. Man ved ik­ke, hvad så­dan en mel­ding in­de­ba­e­rer. Jeg er na­e­sten 40 år og har en lil­le dat­ter, som jeg og­så ger­ne vil kun­ne va­e­re hos i frem­ti­den. Det kun­ne jo va­e­re kra­eft el­ler en an­den al­vor­lig syg­dom.

Jeg kun­ne dog først få en tid til kon­sul­ta­tion tre uger se­ne­re. Kli­nik­ken men­te ik­ke, det var et akut pro­blem på trods af mi­ne ind­ven­din­ger,« for­kla­rer Tim Del­eu­ran.

Da han mø­der op til kon­sul­ta­tion tre uger

’’

JONAS VESTER JENS NØRGAARD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.