D

BT - - SONDAG -

»Dan­ske jord­ba­er er her i så kort tid, at vi skal hu­ske at bru­ge dem fuldt ud. Den skal ha­ve én over nak­ken. Li­ge nu.«

Den dan­ske jord­ba­er­sa­e­son er kort og va­rer kun fra juni til juli. Egent­lig kan vi få jord­ba­er året rundt fra an­dre lan­de, men de dan­ske jord­ba­er er af en sa­er­lig kva­li­tet, for­di de får lov af mod­ne på plan­ten. De pluk­kes ty­pisk sol­mod­ne om mor­ge­nen og trans­por­te­res sam­me dag ud til bu­tik­ker­ne.

»Der er ik­ke no­get at raf­le om dér – de dan­ske jord­ba­er sma­ger ba­re bed­re,« kon­sta­te­rer Jakob Bär Mo­gen­sen.

Der­for op­for­drer han la­e­se­re af BTs Madsko­le til at få la­vet en mas­se des­ser­ter af fri­ske dan­ske jord­ba­er den na­e­ste må­ned til halvan­den frem.

»Spis fri­ske jord­ba­er, lav jord­ba­erta­er­ter el­ler jord­ba­er­sor­bet. Lav alt mu­ligt med jord­ba­er,« si­ger BTs des­sert­kok, der kal­der jord­ba­er­ret for ’den dan­ske som­mers ju­vel’.

De fle­ste dan­ske­re nø­jes med at spi­se jord­ba­er, som de er, el­ler med flø­de og suk­ker på. Og over­la­der jord­ba­erta­er­ten til ba­ge­ren og jord­ba­er­sor­be­ten til is­bu­tik­ken. Men det er der ab­so­lut in­gen grund til, me­ner BTs des­sert­kok. Bå­de for­di de hjem­mela­ve­de des­ser­ter har me­re char­me og of­te sma­ger bed­re. Men og­så for­di:

’’

»Selv­om vi har mas­ser af fri­ske dan­ske jord­ba­er li­ge nu, er der jo mas­ser af pol­ske jord­ba­er i bu­tik­ker­ne og­så. Hvis man vil va­e­re helt sik­ker på, at det er de go­de dan­ske jord­ba­er, der er på ka­gen el­ler i sor­be­ten, skal man selv la­ve den,« si­ger Jakob Bär Mo­gen­sen, der sam­men med sin ko­ne Ga­bi står bag den­ne uges op­skrift på hjem­mela­ve­de jord­ba­erta­er­ter.

Når du skal prø­ve at ny­de de fri­ske dan­ske jord­ba­er på en ta­er­te, skyl­des det:

»Kom­bi­na­tio­nen af den marci­pan­nød­de­ag­ti­ge ma­za­rin­bund, va­nil­jecre­men og de fri­ske, sø­de og syr­li­ge ba­er er ba­re fan­ta­stisk,« ly­der det fra BTs des­sert­kok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.