10% Er dit barn en­somt?

BT - - SONDAG -

En grup­pe børn spa­e­ner rundt på sko­lens bold­ba­ne, en an­den grup­pe stik­ker ho­ve­d­er­ne sam­men i le­ge­hu­set. In­den­for i pu­de­rum­met lig­ger Emil ale­ne. Han kan ik­ke rig­tigt fin­de en vej ind de an­dres fa­el­les­ska­ber. I ste­det tra­ek­ker han sig va­ek. Skif­tet fra bør­ne­ha­vens vel­kend­te ven­ner til SFO’ens frem­me­de fa­el­les­ska­ber kan va­e­re sva­ert. For de nye sko­lebørn er det ik­ke ba­re nye om­gi­vel­ser, men og­så nye børn og voks­ne, de skal la­e­re at ken­de, og nye fa­el­les­ska­ber, de skal fin­de ind i.

»Ensom­hed er en fø­lel­se som man­ge børn - må­ske al­le børn - op­le­ver på et tids­punkt i de­res liv,« si­ger pa­e­da­go­gisk kon­su­lent i Sex & Sam­fund An­ne Wind og for­kla­rer, at en­som­he­den ik­ke kun ram­mer de ny­e­ste sko­lebørn, men og­så de ae­ld­ste.

Der­for er ensom­hed et af de em­ner, or­ga­ni­sa­tio­nen Sex & Sam­fund ta­ger op i sin nye kampag­ne ’Desti­na­tion triv­sel’. Kampag­nen byg­ger på ny forsk­ning, der vi­ser, at man forebygger mob­ning og frem­mer børns triv­sel bedst, når man fo­ku­se­rer på at styr­ke børns fa­el­les­ska­ber – ik­ke når man fo­ku­se­rer på det en­kel­te barn, der mob­ber el­ler bli­ver mob­bet. Må­let med kampag­nen er blandt an­det at ru­ste bør­ne­ne til at få det godt og pas­se på sig selv og hin­an­den.

»Ensom­hed be­hø­ver ik­ke at va­e­re en pro­ble­ma­tisk fø­lel­se,« si­ger An­ne Wind og fort­sa­et­ter: GU­I­DE: BØRNS FA­EL­LES­SKA­BER

1. RUST DIT BARN TIL AT KLARE SVA­E­RE SI­TU­A­TIO­NER

»Ensom­hed er ik­ke det sam­me som at va­e­re so­ci­alt iso­le­ret. Ensom­hed bli­ver et pro­blem, hvis det bli­ver en ved­va­ren­de fø­lel­se, som bar­net ik­ke kan kom­me ud af.«

Plads til for­skel­lig­hed

Ensom­hed, mob­ning og fø­lel­sen af at va­e­re an­der­le­des er of­te flet­tet sam­men og har stor be­tyd­ning for børn og un­ges ge­ne­rel­le triv­sel. Og som fora­el­der kan du gø­re me­get for at sik­re ik­ke ba­re dit eget barns, men he­le klas­sens triv­sel, si­ger An­ne Wind.

Ensom­heds­fø­lel­sen kan ha­en­ge sam­men med mob­ning, der for ek­sem­pel kan bun­de i fa­ste fo­re­stil­lin­ger om køn, krop, seksu­a­li­tet og ud­se­en­de - hvor­dan man skal se ud, og hvor­dan man skal va­e­re. Der­for hand­ler fore­byg­gel­se og stands­ning af bå­de ensom­hed og mob­ning og­så om, hvor­dan der der­hjem­me bli­ver talt om dem, der er an­der­le­des:

»Nog­le børn kan fø­le sig uden­for el­ler en­som­me, for­di de fø­ler sig an­der­le­des. Der­for er det vig­tigt, at man som fora­el­dre ge­ne­relt taler po­si­tivt om for­skel­lig­hed. Rum­me­lig­hed fø­rer til fle­re børn, der tri­ves,« si­ger An­ne Wind.

Tal om det sva­e­re

Op­le­ver du, at dit barn er en­somt, er det vig­tigt at ta­le sam­men om det. Vis dit barn, at du er der, når det har brug for at ta­le - men tving det ik­ke. Når I taler, er det vig­tigt, at det ik­ke er di­ne eg­ne fø­lel­ser, der kom­mer til at fyl­de, si­ger hun.

»Børn, der op­le­ver ensom­hed, har ik­ke brug for at se, at fora­el­dre­ne og­så bli­ver ke­de af det,« si­ger hun og fort­sa­et­ter: »Hja­elp f.eks. bar­net til at se, i hvil­ke an­dre sam­men­ha­en­ge, bar­net har re­la­tio­ner, der fun­ge­rer godt, hvor det ik­ke op­le­ver ensom­hed. Snak om, hvad der fun­ge­rer godt i de re­la­tio­ner, og hvor­dan bar­net kan ta­ge den vi­den over i an­dre sam­men­ha­en­ge.«

Gla­de børn la­e­rer bed­re

Når børn fø­ler sig godt til­pas og tri­ves, la­e­rer de og­så bed­re. Der­for spil­ler fa­el­les­ska­bet i klas­sen og­så en vig­tig rol­le for, hvor me­get det en­kel­te barn får ud af un­der­vis­nin­gen.

»Forsk­ning har vist, at der er en sam­men­ha­eng mel­lem triv­sel og fag­lig la­e­ring. Børn, der tri­ves og fø­ler sig som en del af fa­el­les­ska­bet i sko­len, la­e­rer bed­re - at en­ga­ge­re sig i un­der­vis­ning er nem­me­re, når man fø­ler sig som en del af fa­el­les­sska­bet i klas­sen,« si­ger An­ne Wind.

»Det er vig­tigt, at bå­de de voks­ne i sko­len og DESTI­NA­TION TRIV­SEL

BED­RE TRIV­SEL I SKO­LEN

fora­el­dre­ne ta­ger hånd om et barn, der op­le­ver ensom­hed i la­en­ge­re tid.«

Hun op­for­drer fora­el­dre til ik­ke kun at in­te­r­e­se­re sig for, hvor­dan de­res eget barn har haft det den dag, men og­så at spør­ge om, hvor­dan det går i klas­sen ge­ne­relt. Og spør­ge, hvor­dan du som fora­el­der kan støt­te op om trivs­len i klas­sen.

»I de små klas­ser kan man ha­ve fora­el­dre­grup­per, der la­ver for­skel­li­ge ini­ti­a­ti­ver for he­le klas­sen. Man kan og­så or­ga­ni­se­re fød­sels­da­ge på for­skel­li­ge må­der, så der ik­ke er ét barn, der op­le­ver al­drig at bli­ve in­vi­te­ret med,« fo­re­slår An­ne Wind.

Ensom­hed, mob­ning og kon­se­kven­sen dår­lig triv­sel kan ram­me bå­de børn og un­ge. Der­for er det vig­tigt at gø­re en ind­sats gen­nem he­le sko­le­li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.