Min mand la­ver in­tet prak­tisk der­hjem­me

BT - - SONDAG -

Jeg sø­ger et godt råd. Min mand har igen­nem det se­ne­ste par år mi­stet ly­sten til prak­ti­ske ting i hu­set, som han før­hen har syn­tes om. Han har al­drig va­e­ret god til at hja­el­pe til med det hus­li­ge. Vi har 4 voks­ne børn, hvoraf én bor hjem­me. Vi har haft me­get mod­gang med syg­dom og min mands man­ge jobs­kift de sid­ste 5 år. Det har va­e­ret hårdt. Vi er beg­ge to sidst i fyr­rer­ne, så der har va­e­ret me­get stress, hver gang min mand skif­ter job. Så har han luk­ket ned og iso­le­ret sig fra mig. Det på­vir­ker mig så me­get, at jeg og­så går ned. Så nu er mit spørgs­mål: Hvor­dan får jeg min mand på ba­nen igen? Jeg ar­bej­der dag og han af­ten. Han la­ver in­tet der­hjem­me. Det hvi­ler al­tid på mig. der, hvor I ik­ke ar­bej­der. Og der er du og­så nødt til at ma­er­ke ef­ter, hvad du selv har be­hov for. Jeg ken­der jo slet ik­ke je­res le­ve­stan­dard el­ler for­hold som så­dan, men ek­sem­pel­vis kun­ne det va­e­re, at I har en ha­ve, som han ik­ke gi­der, og du ik­ke over­kom­mer ale­ne. I så fald må I be­gyn­de at ta­en­ke over, om I skal flyt­te. Det kan og­så va­e­re, at hu­set el­ler lej­lig­he­den er ble­vet for stor, ef­ter de tre af bør­ne­ne er flyt­tet hjem­me­fra. Og­så selv­om det må­ske kun er den ene af jer, der fø­ler, at det er for me­get. Og så er der den mu­lig­hed, at det ik­ke hand­ler om, hvad du/han/I kan over­kom­me, men at det gan­ske en­kelt hand­ler om, at der mang­ler liv om­kring jer. Bør­ne­ne er ryk­ket ud, og I har va­e­ret pla­get af syg­dom m.m. Det kan jo pil­le al gla­e­de ud af hver­da­gen. Hvad skal der til, for at få gla­e­den ind igen? Den gla­e­de, som skal gi­ve ener­gi? I må kort­la­eg­ge, hvad I fin­der for­nø­je­ligt. Mang­ler I mo­tion? Mang­ler I kul­tu­rel­le in­put? Tra­en­ger I til at se men­ne­sker/ven­ner? Der hvi­ler en mod­løs­hed over jer beg­ge. Det kan jeg love dig, at jeg ken­der til selv. Desva­er­re er der in­gen, der kan hja­el­pe os ud af mod­løs­he­den. Ik­ke an­dre end os selv. Hvis det he­le hav­ner i plig­ter, så en­der det med at va­e­re surt alt sam­men. Der­til kom­mer, at I ik­ke ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.